แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกระดับความพึงพอใจ ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้
ของท่านเพียงระดับเดียว
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
อายุ *
การศึกษา
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
อาหาร มีความเหมาะสม
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms