แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
กรุณา คลิก ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้ต่อเดือน
5. ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาก่อนหรือไม่
ุ6. หลังจากที่ท่านมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแล้วท่านเดินทางไปเที่ยวที่ใดต่อ
Your answer
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมากน้อยเพียงใด
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
2.1 การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
2.2 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
2.3 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลังอย่างยุติธรรม
2.4 มีคำแนะนำจากเอกสารหรือบุคลากรหรือป้ายประกาศอย่างชัดเจน
2.5 มีตู้รับความคิดเห็น หรือแบบประเมินการบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
3.1 การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์มีความสะดวก ปลอดภัย มีป้ายบอกทางชัดเจน
3.2 สถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
3.3 ห้องน้ำ-ห้องสุขา สะอาด เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
3.4 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ ราคาเหมาะสม สะอาด และมีคุณภาพ
3.5 ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ราคาเหมาะสม มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ
3.6 การสื่อความหมายต่าง ๆ เช่น ป้าย สัญลักษณ์ การให้ความรู้ เอกสารแผ่นพับ
3.7 การจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจ มีความความสะอาด,สวยงาม,การตกแต่งด้าน ภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม,การดูแลความปลอดภัย,การให้ข้อมูล-ความรู้,สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
3.8 ความเหมาะสมและความสะดวกในการเข้าชมของกลุ่มคนสูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คนแคระ เด็กเล็ก และคนพิการประเภทต่างๆ
4. โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการหรือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการหรือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โดยรวม
5. ท่านจะกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินหรือแนะนำให้ผู่อื่นมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้อีกหรือไม่
ุ6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms