แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
กรุณา คลิก ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. รายได้ต่อเดือน *
5. ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาก่อนหรือไม่ *
ุ6. หลังจากที่ท่านมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแล้วท่านเดินทางไปเที่ยวที่ใดต่อ
Your answer
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมากน้อยเพียงใด
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ *
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
2.1 การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
2.2 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
2.3 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลังอย่างยุติธรรม
2.4 มีคำแนะนำจากเอกสารหรือบุคลากรหรือป้ายประกาศอย่างชัดเจน
2.5 มีตู้รับความคิดเห็น หรือแบบประเมินการบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
3.1 การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์มีความสะดวก ปลอดภัย มีป้ายบอกทางชัดเจน
3.2 สถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
3.3 ห้องน้ำ-ห้องสุขา สะอาด เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
3.4 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ ราคาเหมาะสม สะอาด และมีคุณภาพ
3.5 ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ราคาเหมาะสม มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ
3.6 การสื่อความหมายต่าง ๆ เช่น ป้าย สัญลักษณ์ การให้ความรู้ เอกสารแผ่นพับ
3.7 การจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจ มีความความสะอาด,สวยงาม,การตกแต่งด้าน ภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม,การดูแลความปลอดภัย,การให้ข้อมูล-ความรู้,สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
3.8 ความเหมาะสมและความสะดวกในการเข้าชมของกลุ่มคนสูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คนแคระ เด็กเล็ก และคนพิการประเภทต่างๆ
4. โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการหรือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด *
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจปานกลาง (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการหรือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โดยรวม
5. ท่านจะกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินหรือแนะนำให้ผู่อื่นมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้อีกหรือไม่ *
ุ6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service