WNIOSEK AKREDYTACYJNY - "X Dni Gminy Borzęcin - III Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej oraz XV Borzęckie Święto Grzyba", 16-18 sierpnia 2019 roku.
Termin przyjmowania wniosków: wtorek, 13 sierpnia 2019 r.
Nazwa redakcji *
Your answer
Medium *
Required
Przedstawiciel redakcji *
Imię i nazwisko
Your answer
Telefon *
Your answer
Email *
Your answer
Osoby którym należy udzielić akredytacji *
Jeżeli o akredytację ubiega się przedstawiciel redakcji, należy wpisać jego imię i nazwisko poniżej. Oprócz imienia i nazwiska wymagane jest podanie rodzaju akredytacji każdej z osób (dziennikarz/fotoreporter).
Your answer
Regulamin przyznawania akredytacji i pracy mediów podczas X Dni Gminy Borzęcin - III Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej oraz XV Borzęckiego Święta Grzyba (16-18 sierpnia 2019 r.).
1. Wyłączne prawo do akredytowania mediów posiada Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
2. Akredytacje przyznaje się na cały okres trwania imprezy (16-18 sierpnia 2019 r.).
3. Każda redakcja może wystąpić o przyznanie dwóch rodzajów akredytacji: dziennikarskiej i fotoreporterskiej.
4. Akredytacji udziela się na podstawie poprawnie wypełnionych wniosków dostępnych przez formularz na stronie www.swietogrzyba.pl najpóźniej do wtorku, 13 sierpnia 2019 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku.
6. Wnioski akredytacyjne wypełnione niewłaściwie lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. O przyznaniu akredytacji decyduje Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zastrzega sobie prawo do określenia limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Powyższa decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
9. Wydawanie akredytacji odbywać się będzie w dniu imprezy w miejscu określonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Odbiór przyznanej akredytacji jest możliwy wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości.
10. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zastrzega sobie możliwość telefonicznego powiadomienia mediów o przyznaniu akredytacji lub odrzuceniu wniosku.
11. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości z powodu błędnie podanego we wniosku adresu e-mail redakcji lub redaktora.
12. Akredytacje może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia. Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania akredytacji w przypadku nie okazania ważnej legitymacji prasowej oraz dowodu tożsamości.
13. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę bezzwrotnego identyfikatora. Akredytacją może się posługiwać tylko i wyłącznie jej imienny właściciel.
14. Wyłączne prawo do transmisji TV i utrwalania obrazu video podczas imprezy posiada Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie lub wyznaczone przez niego osoby.
15. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie nie ponosi odpowiedzialności za straty majątkowe i osobiste poniesione przez przedstawicieli akredytowanych mediów podczas trwania imprezy.
16. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przebywania wyłącznie w przydzielonych jej strefach przeznaczonych do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji. Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych i zobowiązuje się do stosowania się do wszystkich wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną, itd.
17. Osoba posługująca się akredytacją prasową, przyjmuje do wiadomości, że posługiwanie się nią w sposób niezgodny z prawem lub powyższym regulaminem, skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego korzystania z jej uprawnień.
18. W kwestiach spornych lub budzących wątpliwości dotyczących powyższego regulaminu ostateczną i wiążącą decyzję każdorazowo podejmuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, kierując się najlepiej pojętym i ogólnie przyjętym dobrem imprezy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin, tel. 14 68 46 013, email: gok@borzecin.pl.
2. Administrator pozyskuje dane osobowe za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.swietogrzyba.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie związanym z udzieleniem akredytacji, przygotowaniem identyfikatorów oraz ewidencją osób reprezentujących media na terenie Stadionu Sportowego w Borzęcinie-Borku w dniach 16-18 sierpnia 2019 roku.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie wiąże się z odmową udzielenia akredytacji.
5. Wnioskodawca ma prawo do wglądu i poprawy danych przekazanych Administratorowi.
6. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Akceptacja postanowień regulaminu *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.