Dotazník o sociálnych službách v meste Sereď
Vážení občania,

mesto Sereď pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019-2023, ktorého cieľom je pomenovať sociálne problémy mesta, analyzovať požiadavky občanov v oblasti sociálnych služieb a zvoliť primerané riešenia. Dotazník vám poskytuje možnosť vyjadriť svoje názory na sociálne otázky a problémy. Dotazník je anonymný, vaše meno preto nikde nepíšte. Získané údaje budú použité výlučne pre potreby vypracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sereď.

Ďakujeme za Vaše odpovede!

1. Pohlavie *
2. Vek
Your answer
3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
4. Sociálne postavenie (označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú) *
Required
5. Sociálne kategórie (označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú)
6. Aké je zloženie Vašej domácnosti?
7. Ako hodnotíte životnú úroveň Vašej domácnosti
8. Ste spokojný/á s kvalitou života v meste Sereď
9. Aký je Váš súčasný problém?
Your answer
sociálny (aký?)
Your answer
zdravotný (aký?)
Your answer
iný (aký?)
Your answer
10. V prípade, že by ste boli odkázaný na sociálne služby alebo sociálnu pomoc, kde by ste sa snažili získať informácie?
11. V prípade, že by ste boli odkázaný na starostlivosť a pomoc, na koho by ste sa spoľahli?
12. Boli by ste ochotný platiť úhradu za poskytnuté sociálne služby v zariadení s celoročným pobytom z úspor alebo z predaja nehnuteľnosti, v ktorej teraz žijete?
13. Aké služby podľa Vášho názoru sú v meste Sereď potrebné a v akom rozsahu? (v príslušnom políčku sociálnej alebo komunitnej služby označte) *
Veľmi potrebná
Dosť potrebná
Príležitostne potrebná
Vôbec nie je potrebná
Opatrovateľská služba v domácnosti
Nepretržitá opatrovateľská služba (non-stop)
Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Odľahčovacia služba (zastupovanie opatrovateľky)
Terénna sociálna práca
Domov sociálnych služieb – denný pobyt – pre dospelých
DSS – denný pobyt – pre deti
DSS – týždenný pobyt – pre dospelých
DSS – týždenný pobyt – pre deti
DSS – celoročný pobyt – pre dospelých
DSS – celoročný pobyt – pre deti
Hospic (pre dlhodobo a ťažko chorých)
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Poradenské centrum pre občanov (sociálne a práve poradenstvo)
Sociálne bývanie
Detské jasle
Krízové centrum pre matky s deťmi (pre obete násilia)
Poradenstvo výchovné, pedagogicko-psychologické
Nízkoprahové denné centrum (poradenstvo, voľnočasové aktivity)
Materské centrum (aktivity pre rodičov a deti do 6 rokov)
Domov pre osamelých rodičov – núdzové bývanie
Resocializačné stredisko (pre abstinujúcich klientov)
Sociálne a komunitné služby
Sociálny obchod
Útulok (dočasné bývanie pre ľudí bez domova)
Nocľaháreň (nocľah pre ľudí bez domova)
Tlmočnícka služba pre nepočujúcich
Sprievodcovská služba pre nevidiacich
Zariadenie podporovaného bývania (pre ZŤP a seniorov)
Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZŤP
Požičiavanie zdravotníckych pomôcok
Denný stacionár (denný pobyt pre ZŤP občanov príp. seniorov)
Denné centrum pre seniorov (bývalý klub dôchodcov)
Jedáleň pre seniorov (aj počas víkendov a sviatkov)
Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)
Monitorovací a signalizačný systém na privolanie pomoci (elektronický strážnik)
Miesto pre Váš prípadný komentár alebo odporúčanie pre oblasť sociálnych služieb
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms