Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Никопол за периода 2021-2027 г.
Уважаеми граждани на Община Никопол,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Никопол за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години, тъй като плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност  и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета. Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Благодарим Ви!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Притежава ли Община Никопол уникални предимства/характеристики, които я отличават от другите общини?
2. Кои са най-ценните ресурси на Община Никопол– културни забележителности, природни и исторически обекти, местности и други – които трябва да бъдат съхранени и развити, и които биха допринесли за развитието на общината?
3. Кои са основните проблеми, които характеризират Вашата община в момента? (Посочете не повече от 5 отговора)
4. Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието в общината и оценете тяхната значимост за Вас? (Можете да оцените всяка една мярка)
Много важна
Важна
Не е важна
Нямам мнение
Подобряване на техническата инфраструктура (водоснабдителна, канализационна, електроснабдителна)
Подобряване на достъпността между селищата в общината и туристическите забележителности
Намаляване нивата на замърсяване на въздуха
Подкрепа и стимулиране на бизнеса в различните сектори на местната икономика
Реконструкция/обновяване на промишлените територии
Изграждане на логистичен парк/икономическа зона
Развитие на туризма (поддържане на паметниците на културата, инвестиции в читалищата, фестивали и др.)
Подобряване на енергийната ефективност на сградите и използване на ВЕИ
Подобряване на жилищния сектор
Запазване и създаване на нови зелени зони за отдих и спорт
Повишаване качеството на образованието
Подобряване качеството на предлаганите здравни и медицински услуги
Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда (вкл. квалификация на хората)
Борба с дискриминацията, социално включване и създаване на равни възможности
Подобряване на управлението на Общината (административния капацитет)
Подобряване на административните услуги за населението и бизнеса (вкл. електронни)
Засилване ролята на неправителствения сектор и стимулиране на гражданското участие в управлението
Подкрепа за развитие на научна и развойна дейност
Стимулиране на междуобщинско сътрудничество (проекти, вкл. международни)
Друго
Clear selection
Ако на въпроса сте отговорили с "Друго", моля, напишете вашия отговор
5. Кои според Вас трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас? (Можете да оцените всяко направление)
Много важно
Важно
Не е важно
Нямам мнение
Селско стопанство
Горско стопанство
Лека промишленост
Развлекателна индустрия (казина, игрални зали и други)
Високотехнологични производства
Енергия и възобновяеми енергийни източници
Транспорт и логистика
Туризъм
Обслужващи дейности с регионално значение (образование, здравеопазване, услуги)
Друго
Clear selection
Ако на въпроса сте отговорили с „друго“, моля, напишете Вашия отговор:
6. Настоящата визия за развитие на общината е „Устойчив растеж и европейско развитие на община Никопол, чрез балансирано пространствено развитие , инвестиции в публична и социална инфраструктура, стимулиране на икономическия потенциал и защита на природното и културно наследство.“ Считате ли, че е необходима нова визия за развитие на общината?
Clear selection
Ако сте отговорили с „да“, моля, формулирайте Вашето предложение за визия на общината или отделни аспекти на развитието, които според вас трябва да бъдат включени във визията:
7. Кои са най-важните проекти за общината, които трябва да бъдат реализирани до 2027 г.? Моля посочете не повече от пет проекта.
8. Кой е най-важният проект за Вашето конкретно населено място, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.?
9. Какъв проект/и може да реализира Вашата община съвместно със съседни общини, който да допринесе за развитието на целия район? (Моля, напишете имената на конкретните общини, проектна идея или сфера на партньорство.)
10. Какви източници на информация използвате за запознаване с развитието на общината?
11. В каква посока се промени общината през последните 7 години?
Clear selection
12. Ако вие бяхте кмет на общината, каквото е първото нещо което бихте променили?
13. Според вас, в какви области е важно да се развива трансграничното сътрудничество със съседните общини?
14. На територията на кое селище живеете?
15. Към коя от изброените групи се определяте?
16. Вашият пол е:
Clear selection
17. Вашето най-високо придобито образование е:
Clear selection
18. Вашата възраст е:
Clear selection
Ако желаете да участвате в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на Община Никопол за периода 2021-2027 г., моля оставете Вашите координати, за да се свържем с Вас и Ви информираме за предстоящите събития/дейности по изработването на плана. (Данните ще бъдат използвани само за връзка с Вас и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С попълването на настоящия формуляр давам съгласието си за обработка на предоставените от мен лични данни за целите на проучването)
Име, фамилия, телефон и/или електронна поща:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy