แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาศตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีมาตรฐานในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.การดำเนินการเรียนเฉพาะทุกวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ,2.1, 3.1 ,4.1 ,5.1 และ6.1 ณ ห้องเรียนนักเรียน และห้องโสตทัศนศึกษา (5.1,6.1)
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. เนื้อหาทันสมัยเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
3. รายวิชาเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4. รายวิชาเรียนเสริมเหมาะสมกับความรู้และทักษะพื้นฐานเดิมของผู้เรียน
5. ผู้สอนมีการเตรียมการสอนเสริม และถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น
6. ผู้สอนมีความรู้และรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเสริมเป็นอย่างดี
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด เชื่อมโยงและบูรณาการ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น
8. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
9. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
10. มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ต่อยอดในการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service