Въпросник за участие в обучение по проект № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”
Проектът се изпълнява по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Email address
Обща информация за въпросника
В качеството на регистриран администратор на лични данни и бенефициент по проект № BG05SFOP001-3.002-0001 с наименование „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), предоставям на анкетирания участник следната информация:

1. Данни за администратора на лични данни
Наименование Национален институт на правосъдието
БУЛСТАТ/ЕИК 131177220
Юридически статус Второстепенен разпоредител с бюджетни средства
Седалище или адрес на управление София – 1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 14

2. Цели, за които се обработват личните данни
Данните за участниците в проекти, финансирани по ОПДУ, се обработват за целите на мониторинга и оценката на ОПДУ съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 125, параграф 2, б. „г“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013* и Приложение I към Регламент (ЕС) № 1304/2013**.

3. Лица, на които се разкриват личните данни
Бенефициентът разкрива личните данни на участника на Управляващия орган на ОПДУ (дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет), Националния статистически институт и лицата, извършващи оценка на ОПДУ, за посочените по-горе цели.

4. Дългосрочни резултати относно участниците
След изтичането на шест месеца от приключването на обучението Управляващият орган на ОПДУ или негови представители ще събират лично от участника информация относно статуса му на пазара на труда с цел мониторинг и оценка на дългосрочния резултат от участието му в обучението по проекта.

*РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
**РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms