แบบสอบถาม เรื่องการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คำชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อบ่งชี้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการรับภาระงานของกล้ามเนื้อ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน
คำชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อบ่งชี้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการรับภาระงานของกล้ามเนื้อ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน
คำชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อบ่งชี้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการรับภาระงานของกล้ามเนื้อ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน
คำชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อบ่งชี้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการรับภาระงานของกล้ามเนื้อ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน
ข้อมูลที่ตอบจะถือเป็นความลับและจะเป็นข้อมูลใช้ในการปรับแก้สภาพงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ในการทำงาน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
หน่วยงาน *
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
น้ำหนัก *
ส่วนสูง *
3. ระดับการศึกษา *
4. ศาสนา *
5. รายได้ *
6. ตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบัน *
7. ประสบการณ์การทำงาน
7.1 ก่อนหน้าที่ทำงานนี้ท่านเคยทำงานอื่นมาก่อนหรือไม่ *
7.1.1 ถ้าเคยกรุณาระบุหน้าที่
7.2 ถ้าท่านทำงานเสริม กรุณาระบุ
7.3 งานอดิเรกของทานคือ ... กรุณาระบุ
7.4 ท่านทำงานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมานานกี่ปี *
7.5 ประสบการณ์การทำงานในหน่วยนี้ *
ระบุตัวเลขเป็นปี
8.ท่านทำงานอยู่ในหน่วยงาน สัปดาห์ละกี่วัน *
ระบุวันต่อสัปดาห์
9.ท่านทำงานอยู่ในหน่วยงานวันละกี่ชั่วโมง *
ระบุชั่วโมงต่อวัน
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านสุขภาพ
10. ท่านมีโรคประจำตัว หรือไม่ *
10.1 หากตอบว่ามีโรคประจำตัว กรุณาระบุ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อนะคะ
11. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ *
12. ท่านเคยได้รับบาดเจ็บอย่างเฉียบพลันทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกหรือไม่ *
12.1 หากตอบว่าเคย กรุณาระบุตำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บ
13. ท่านมีความพิการของระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกหรือไม่ *
13.1 หากตอบว่ามี กรุณาระบุความพิการ
14. ท่านรู้สึกเหนื่อยจนหมดแรง หลักเลิกงานหรือไม่ *
15. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีความรู้สึกปวดหรือเมื่อยล้าส่วนใดของร่างกายหรือไม่ *
กรณีที่ท่านมีอาการกรุณาตอบข้อ 16 - 19
16. ในรอบ 1 ปี ท่านมีความรู้สึกปวดหรือเมื่อยล้าส่วนใดของร่างกายบ้างและกรุณาระบุระดับความรุนแรง โดยระบุเป็นตัวเลขอ้างอิงจากค่าดังนี้
1: รู้สึกเล็กน้อย 2: รู้สึกปานกลาง 3: รู้สึกมาก 4: รู้สึกมากเกินทนไหว 5:ไม่มีอาการ
ร่างกายด้านซ้าย *
ไม่มีอาการ
รู้สึกเล็กน้อย
รู้สึกปานกลาง
รู้สึกมาก
รู้สึกมากเกินทนไหว
1.คอ
2. ไหล่
3. หลังส่วนบน
4. หลังส่วนล่าง
5. แขนส่วนบน
6. ข้อศอก
7. แขนส่วนล่าง
8. มือ/ข้อมือ
9.สะโพก/ต้นขา
10. หัวเข่า
11.น่อง
12. เท้า
ร่างกายด้านขวา *
ไม่มีอาการ
รู้สึกเล็กน้อย
รู้สึกปานกลาง
รู้สึกมาก
รู้สึกมากเกินทนไหว
1.คอ
2. ไหล่
3. หลังส่วนบน
4. หลังส่วนล่าง
5. แขนส่วนบน
6. ข้อศอก
7. แขนส่วนล่าง
8. มือ/ข้อมือ
9.สะโพก/ต้นขา
10. หัวเข่า
11.น่อง
12. เท้า
17. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีอาการปวดเมื่อยล้าบ่อยและรุนแรงอย่างไร
ไม่หยุดงาน
หยุดงาน 1 - 3 วัน
หยุดงานมากกว่า 3 วัน
เดือนละ 1 - 3 ครั้ง
เดือนละ 3 - 5 ครั้ง
เดือนละมากกว่า 5 ครั้ง
Clear selection
18.ท่านเคยเปลี่ยนงานเนื่องจากปวดหรือเมื่อยล้าในตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่
Clear selection
19. ท่านคิดว่าอาการปวดหรือเมื่อยล้าในตำแหน่งดังกล่าวนี้ เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ *
20. ท่านออกกำลังกายหรือไม่ *
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพการทำงาน
21. ท่านรู้สึกพอใจกับสภาพการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ *
22. ท่านคิดว่าผลงานหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท่านเป็นอย่างไร *
23. ท่านปรับปรุงวิธีการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หรือการจัดแผนผังที่ทำงานของท่านเพื่อลดการออกแรง *
24.ท่านมีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพการทำงานบ่อยครั้งเพียงใด *
ส่วนที่ 4 ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อบ่งชี้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการรับภาระงานของกล้ามเนื้อ
ส่วนที่ 4.1 จำนวนชั่วโมงการทำงานและความมากน้อยของงาน
งานที่ทำ เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานต่อไปนี้หรือไม่ *
ใช่
ไม่ใช่
1. มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
2. มีการทำงานล่วงเวลา ที่บ่อยครั้งมากกว่า 48 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. มีเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
4. มีวันหยุดที่ไม่เพียงพอ
5. มีจำนวนงาน หรือความมากน้อยของงานในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน หรือแต่ละปี ที่ไม่สม่ำเสมอ
6. มีจำนวนงาน หรือความมากน้อยของงานระหว่างพนักงานแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน
ส่วนที่ 4.2 ชนิดของงาน งานที่ทำ มีสภาพของงานต่อไปนี้หรือไม่ *
ใช่
ไม่ใช่
1. มีการขนย้ายวัตถุ/ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก
2. มีการทำงาน ที่ต้องออกแรงมาก
3. มีการทำงาน ที่ซ้ำซาก
4. มีลักษณะของงาน ที่ต้องใช้นิ้วมือบ่อยครั้งหรือต้องเคลื่อนไหวมือที่บ่อยครั้ง
5.มีการใช้เครื่องมือที่สั่นสะเทือน
6. มีการทำงานที่แป้นพิมพ์ป้อนข้อมูล
7. มีการทำงาน ที่เป็นงานละเอียดหรือต้องใช้สมาธิ
ส่วนที่ 4.3 อิริยาบถท่าทางและการเคลื่อนไหวขณะทำงาน งานที่ทำ มีอิริยาบถและการเคลื่อนไหวต่อไปนี้หรือไม่ *
ใช่
ไม่ใช่
1. มีอิริยาบถท่าทางและการเคลื่อนไหว ที่ไม่ถนัด/ฝืนธรรมชาติ
2. มีการเปลี่ยนมุมของข้อต่อ บ่อยครั้งและ/หรืออย่างต่อเนื่อง
3.มีการทำงานที่อยู่ในอริยาบถท่าทางเดิมเป็นเวลานาน
4. มีการเดิน เป็นระยะเวลานานและ/หรือเป็นระยะไกล (บนพื้นในแนวราบและทางเอียงลาด)
5. มีการปีนขึ้นบันได บ่อยครั้ง
ส่วนที่ 4.4 ลักษณะของเนื้อที่ที่ทำงานและวัตถุที่จับหรือถืออยู่ ลักษณะของเนื่อที่ทำงานและวัตถุที่จับหรือถืออยู่ขณะทำงานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่ *
ใช่
ไม่ใช่
1.มีเนื้อที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทำให้ถูกบังคับให้มีอิริยาบถท่าทางที่ไม่ถนัดหรือมีการเคลื่อนไหวที่จำกัด
2. มีการวางผังสถานที่ทำงานหรือวัตถุที่จับหรือถืออยู่ไม่เหมาะสม ทำให้ต้องมีความเคลื่อนไหวมากเกินไปหรือมีอิริยาบถท่าทางการทำงานที่ไม่ถนัด/ฝืนธรรมชาติ
3. พื้นผิวหน้างาน มีความสูงและขนาดที่ไม่เหมาะสมกับรูปร่างและไม่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน
4. วัตถุที่จับถือ อยู่สูงเหนือไหล่หรือต่ำกว่าระดับหัวเข่า
5. เนื่องจากลักษณะงานที่ทำ ทำให้ต้องคงอยู่ในอิริยาบถท่าทางเดิม
6. วัตถุที่จับถือ มีน้ำหนักมากและ/หรือต้องออกแรงมาก
7. วัตถุที่จับถือ มีลักษณะยากในการจับถือหรือลื่น
8. สภาวะแวดล้อมในการทำงาน มีอุณหภูมิที่เย็น และ/หรือวัตถุที่จับถือ มีความเย็น
ส่วนที่ 4.5 อาคารสถานที่ทำงาน ลักษณะของอาคารสถานที่ทำงาน มีสภาพต่อไปนี้หรือไม่ *
ใช่
ไม่ใช่
1. พื้นในสถานที่ทำงาน มีสภาพลื่น และ/หรือไม่เรียบ
2. สิ่งแวดล้อมการทำงาน มีเสียงดัง หรือมีแหล่งกำเนิดเสียงดังอยู่ในสถานที่ทำงาน
3. พนักงานต้องสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน
รายการสำรวจ ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงรายการด้านล่างนี้ ใช่หรือไม่ *
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่
ใช่
1. ใช้รถเข็น รถลาก และอุปรณ์ที่มีล้ออื่นๆ เมือต้องการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ/ผู้ป่วย
2. ลดการขนย้ายวัสดุสิ่งของ/ผู้ป่วยด้วยแรงคน โดยใช้สายพาน รอก และอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆเพื่อช่วยในการขนย้าย
3. ขจัดการทำงานที่ต้องก้มหลัง หรือบิดเอี้ยวตัวในขณะที่ยกขนย้ายวัสดุสิ่งของผู้ป่วย
4. ขจัดหรือลดงานที่ต้องยกมือหรือแขนเหนือระดับไหล่ขณะทำงาน
5. จัดให้มีที่จับถือ ที่จับ หรือจุดในการจับถือที่ดีสำหรับกล่องและภาชนะทุกชิ้น
6. แทนที่จะยกถือวัสดุสิ่งของที่หนัก ควรจัดแบ่งวัสดุให้มีขนาดเล็กลงโดยบรรจุในกล่องภาชนะ หรือถาด เพื่อให้มีน้ำหนักน้อยลง
7. ยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ/ผู้ป่วยที่หนักมากด้วยคน 2 คน
8. จัดให้มีช่วงพักสั้นๆ เมื่อต้องยกขนย้ายวัสดุสิ่งของที่หนักมากอย่างต่อเนื่อง
9. จัดวางวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานบ่อยให้อยู่ในระยะที่สามารถหยิบจับได้ง่าย ในตำแหน่งการทำงานปกติ
10. จัดให้มีเก้าอี้หรือที่นั่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยืนทำงานได้มีโอกาสได้นั่งเป็นครั้งคราว
11. จัดให้มีเก้าอี้อย่างดีที่สามารถปรับระดับได้พร้อมพนักพิงหลัง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่นั่งทำงาน
12. ใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทำได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
13. ตรวจสอบการออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือและมั่นใจว่าสามารถใช้หรือจับถือโดยไม่ต้องโค้งงอ หรือหันบิดข้อมือมากเกินไป
14. เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้งานโดยออกแรงน้อยที่สุด
15. เลือกใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา
16. ปรับระดับความสูงการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยให้อยู่ระดับข้อศอกหรือต่ำกว่าเล็กน้อย
17. จัดให้มีที่รองรับพยุงแขน เมื่อใช้เครื่องมือทำงานที่ละเอียดซึ่งต้องการความแม่นยำ
18. จัดให้มีช่วงพักสั้นๆ และบ่อยครั้ง เมื่อทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
19. นำระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซาก และทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
20. ป้องกันสถานที่ทำงานจากความร้อนที่สูงมาก
21. จัดแสงสว่างให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายตลอดเวลาการทำงาน
22. จัดให้มีมุมหรือห้องพักผ่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปใช้ในช่วงพัก และจัดให้มีเฟอร์นิเจอร์และน้ำดื่มที่สะอาด
23. ให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบสถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำหรับขนย้ายสิ่งของหรือเก้าอี้ของตนเอง
24. มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการปรับปรุงการจัดช่วงเวลาทำงาน
25. เพิ่มช่วงเวลาพักสั้นๆ หรือมีการบริหารร่างกายเพื่อลดเวลาในการทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง