Arolwg I Gynulleidfaoedd FAN
Dywedwch eich barn wrthom? Daw’r digwyddiad hwn atoch gan ddefnyddio arian Rhwydwaith FfilmCynulleidfa BFI (FAN) o’r Loteri Genedlaethol. Rydym yn dathlu gwneudffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i bawb, gan ddod â mwy o ffilmiau i fwy obobl, mewn mwy o leoliadau. Mae’ch adborth yn helpu i wneud y gwaithyma ddigwydd:
Lleoliad/Corff:
Dangosiad/Digwyddiad a fynychwyd:
MM
/
DD
/
YYYY
Dyddiad dangosiad/digwyddiad:
1. Sut fyddech chi’n graddio eich profiad o’r lleoliad?
Unrhyw sylwadau?
2. Sut fyddech chi’n graddio eich profiad yn ydangosiad/digwyddiad ffilm yma?
Unrhyw sylwadau?
3. Pe bai yna weithgaredd ychwanegol, e.e. Holi ac Ateb, cyflwyniad, sgor byw etc. sut fyddech chi’ngraddio eich profiad o hyn?
Unrhyw sylwadau?
4. Ydych chi’ meddwl bod y digwyddiad/dangosiadffilm yma wedi cyflawni unrhyw un o’r isod?
5. Ydych chi wedi mynychu ffilm/digwyddiad wedi eiredeg gan y sefydliad yma o’r blaen?
Os ie, pryd wnaethoch chi fynychu ddiwethaf?
6. Fyddech chi’n mynychu digwyddiad/ffilm fel yma eto?
Os ‘Nac ydw’ neu ‘Dim yn siwr’ pam?
Mae’r wybodaeth ganlynol amdanoch chi yn ein helpu ni i ddatblygu diwydiant ffilmiau Prydeinig arhyngwladol gynhwysol sy’n ein cynrychioli ni i gyd. Mae’r cwestiynau yn cyd-fynd â data cyfrifiad Llywodraethy DG, fel ein bod yn medru cymharu presenoldeb ffilmiau. Os byddai’n well gennych beidio ag ateb, dewiswchyr opsiwn ‘dewis peidio dweud’ neu sgipiwch i’r nesaf:
Nodwch eich cod post llawn os gwelwch yn dda:
Dewis peidio dweud (cod post)
Clear selection
Pa un o’r canlynol sydd yn disgrifio sut rydych yn ystyriedeich hun?
Mewn dull arall:
Beth ydy’ch oed chi?
Beth ydy’ch cyfeiriadedd rhywiol?
Dewis hunanddisgrifio:
Ydych chi’n ystyriech eich hun yn anabl? Mae DeddfCydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel “nam corfforolneu feddyliol sydd ag effeithiau niweidiol sylweddolhir dymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau beunyddiol”.
Nodwch eich crefydd neu eich cred os?
Arall:
Ydych chi’n ystyried eich bod yn dod o gefndir difreintiedig?
Beth ydy’ch ethnigrwydd? Dewiswch un dewis sydd yn disgrifio eich grwp neugefndir ething orau.
Gwyn
Unrhyw gefndir Gwyn arall, disgrifiwch:
Grwpiau ethnig cymysg/lluosog
Unrhyw gefndir ethnig cymysg/lluosog arall, disgrifiwch:
Asiaidd/Asaidd Prydeinig
Tseineaidd gefndir Asiaidd arall, disgrifiwch:
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig
Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall, disgrifiwch:
Grŵp ething arall
Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall, disgrifiwch:
Diolch! Fe fydd yrymatebion i’r arolwg yma yn cael eu casglu a’u dadansoddigan drefnydd y digwyddiad. Caiff y data a gesglir ei rannugyda chyllidwyr y digwyddiad yma, BFI a BFI FAN. Am ragor owybodaeth ewch i chapter.org/privacy
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Film Hub Wales. Report Abuse