สายตรงอธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต

สำหรับ นักศึกษา หรือผู้บริการ ที่มีปัญหา / ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการบริการของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ข้อมูลของท่านจะนำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตต่อไป

ขอบคุณครับ
********************************
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question