แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการในงานต่างๆ ของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ในภาพรวม เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป

    ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question