แบบสำรวจความคิดเห็น
106 responses
Loading...
Loading responses…
ชื่อ
No responses yet for this question.
วัน/เดือน/ปี
No responses yet for this question.
2. เพศ
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
ผู้ตอบแบบสำรวจ
No responses yet for this question.
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
No responses yet for this question.
ความรวดเร็วในการให้บริการ
No responses yet for this question.
การป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ/การประชุม
No responses yet for this question.
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
No responses yet for this question.
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
No responses yet for this question.
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
No responses yet for this question.
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
No responses yet for this question.
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
No responses yet for this question.
ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
No responses yet for this question.
ปัญหา
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.