The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

แบบสำรวจความคิดเห็น
106 responses
Loading...
Loading responses…
ชื่อ
Copy
No responses yet for this question.
วัน/เดือน/ปี
No responses yet for this question.
2.  เพศ
Copy
No responses yet for this question.
Copy
No responses yet for this question.
ผู้ตอบแบบสำรวจ
Copy
No responses yet for this question.
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
Copy
No responses yet for this question.
ความรวดเร็วในการให้บริการ
Copy
No responses yet for this question.
การป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ/การประชุม
Copy
No responses yet for this question.
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
Copy
No responses yet for this question.
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
Copy
No responses yet for this question.
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
Copy
No responses yet for this question.
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
Copy
No responses yet for this question.
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
Copy
No responses yet for this question.
ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
Copy
No responses yet for this question.
ปัญหา
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ
No responses yet for this question.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.