แบบสำรวจเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ "เป็นหนี้อย่างเป็นสุข" โดยสภาพนักงาน
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาวการณ์เป็นหนี้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข” เพื่อนำไปสู่การเจรจากับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในการให้กู้เงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อลดดอกเบี้ย ทำให้บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาเสียดอกเบี้ยลดลงจากที่มีอยู่ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนการสร้างสุขขององค์กร Happy Workplace หัวข้อย่อย Happy Money

ข้อมูลการสำรวจภาวการณ์เป็นหนี้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้มานี้ ทางสภาพนักงานจะดำเนินการผลักดันให้เกิดโครงการ “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข” เพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างดีที่สุด โดยผู้ตอบแบบสำรวจจะต้องเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาและทำแบบสำรวจนี้ด้วยความสมัครใจ มีสิทธิปฏิเสธการตอบแบบสำรวจได้ และขณะตอบสามารถที่จะยกเลิกการตอบข้อคำถามได้ทุกเมื่อ และการบอกเลิกการเข้าร่วมการตอบแบบสำรวจนี้นั้นไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการจ้างงานที่บุคลากรผู้ตอบพึงจะได้รับต่อไป

สภาพนักงานรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยได้เฉพาะในส่วนที่เป็นสรุปผลการวิจัยในภาพรวม ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่สภาพนักงานเท่านั้น ส่วนเอกสารจะเก็บไว้ในตู้เอกสารที่ใส่กุญแจไว้เป็นเวลา 1 ปี หลังการเผยแพร่ผลสำรวจและจะถูกนำไปทำลายหลังจากนั้น

หมายเหตุ บุคลากรฯ สามารถส่งแบบสำรวจได้เพียงท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์โทรศัพท์ 038-102139-40
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse