PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - NĂM 2023
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Phần 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ tên: *
2. Giới tính: *
Required
3. Chức vụ, đơn vị công tác:

*
4. Trình độ, chuyên ngành:
*
PHẦN 2: Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NLĐ
CBVC, NLĐ đánh dấu (X) vào ô trả lời thích hợp
A. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ TRƯỜNG (liên quan đến tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động)
Công tác tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.
*
Nhà trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBVC, nhà giáo.
*
Công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức hàng năm được thực hiện công khai dân chủ và đúng quy định.
*
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong Nhà trường đáp ứng đúng các tiêu chuẩn và theo đúng quy định.
*

B. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (Liên quan đến dạy và học)

I. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Nhà trường thực hiện tốt việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các nghề.

*

Trường xây dựng kế hoạch đào tạo cho các nghề phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.

*

Việc thực hiện kế hoạch đào tạo của các đơn vị luôn đảm bảo đúng tiến độ.

*

Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, có sự tham gia của doanh nghiệp

*

Áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học

*

Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.

*

Công tác công bố kết quả thi được thông báo nhanh chóng, kịp thời đúng quy định.

*

Các hoạt động dạy và học đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

*

Trường tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo qui định.

*

Nhà trường thực hiện kế hoạch đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo hàng năm.
*

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ ĐÀO TẠO VÀ THƯ VIỆN

Kiến trúc xây dựng của nhà Trường đảm bảo phù hợp cho hoạt động giáo dục đào tạo.

*

Môi trường, cảnh quan của Nhà trường phù hợp với công tác dạy và học.

*

Nhà trường có đủ các khu vực phục vụ hoạt động theo tiêu chuẩn: khu học tập, khu thực hành, khu rèn luyện thể chất……….

*

Các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được nhà trường sử dụng đúng theo quy định.

*

Thiết bị đào tạo của Nhà trường đáp ứng được danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu của từng ngành.

*

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh.

*

Các thiết bị đào tạo đều được quản lý rõ ràng, bảo trì bảo dưỡng định kỳ.

*

Thư viện của nhà Trường được tổ chức, sắp xếp khoa học phù hợp với nhu cầu tra cứu của người đọc.

*

Giáo trình, tài liệu tham khảo của nhà trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ cho công tác đào tạo.

*
III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ.

*

Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.

*

IV.  CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành/nghề học phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường.

*

Mục tiêu và chuẩn đầu ra của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước.

*

Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.

*

Chương trình đào tạo đảm bảo tính liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

*

Chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.

*

Quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo đảm bảo có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và các đơn vị doanh nghiệp.

*

Giáo trình đào tạo đã cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.

*

Giáo trình đào tạo của trường đã tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

*

Mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo với trình độ HSSV, phù hợp với thực tiễn ( yêu cầu phát triển của ngành, địa phương, công nghệ trong sản xuất,dịch vụ)

*

V. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 

Quản lý tài chính hiệu quả

*

Cập nhật kịp thời cơ chế chi tiêu nội bộ

*

Công khai, minh bạch tình hình tài chính

*

Sử dụng các nguồn tài chính hiệu quả

*

Quy trình, mẫu biểu thanh quyết toán.

*

Thái độ phục vụ của bộ phận Tài chính – Kế toán

*

Việc tuân thủ Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

*

VI. DỊCH VỤ CHO NGƯỜI HỌC

Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, các quy chế: đào tạo; công tác HSSV; kiểm tra, xét, thi tốt nghiệp. 

*

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với người học đảm bảo nghiêm túc, công khai. 

*

Người học được hưởng chế độ, chính sách theo qui định.

*

Nhà trường cung cấp thông tin về nghề nghiệp , thị trường lao động và việc làm; thực hiện hỗ trợ, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

*

Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo an toàn.

*

Dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đáp ứng nhu cầu người học.

*

VII. GIÁM SAT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Thực hiện điều tra lần vết đối với người học đã tốt nghiệp về thông tin việc làm, chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo, sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.

*

Nhà trường thực hiện tự đánh giá chất lượng trường và chương trình đào tạo theo qui định.

*

Kế hoạch thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng trường và chương trình đào tạo.

*

Người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy