Ansökan till Producentprogrammet Vem Kan Bli Producent i Göteborg 2023
Producentprogrammet är en 5 månader lång utbildning som riktar sig till tjejer och transpersoner över 18 år (rek. ålder) som är aktiva inom musikproduktion och vill fördjupa sig och utvecklas i ett sammanhang med andra.

Producentprogrammet i Göteborg pågår mellan v.2 -  v.22 2023 och består av 1 träff per vecka (totalt 20 träffar) samt 3 kurshelger. Träffarna äger rum i Göteborg på kvällstid. Årets upplaga blir den fjärde i Göteborg och genomförs i samarbete med ABF Göteborg.

Ansökan är öppen fr o m 26 september och stänger 23.59 den 16 oktober. OBS! FÖRLÄNGT t.o.m. 5/1

I N F O T R Ä F F A R
Under ansökningsperioden så kommer vi hålla en infoträff med konserter och panelsamtal den 14 oktober på Oceanen.

F Ö R   V E M ?
Producentprogrammet vänder sig till tjejer och transpersoner över 18 år (rek. ålder).

F Ö R K U N S K A P E R
Vi vänder oss till dig som redan är i startgroparna med en DAW och har en tanke/ett mål om hur du vill använda din kunskap från producentprogrammet på. Du ska alltså inte vara ett proffs, men ska ha grundläggande kunskaper inom en DAW (ex. Ableton, Logic, Pro Tools, Reason). Utöver detta krävs ingen djupare kunskap, men du ska vara intresserad av att utveckla dig själv i rollen som musikproducent.

!! Vid programmets start kommer du att behöva en egen dator med installerat musikprogram (DAW) + hörlurar !!

T E K N I S K T   O C H   K R E A T I V T    F O K U S
Musikproducent är en roll som kan betyda väldigt olika saker, och beroende på vilken typ av producent en vill vara så kan det vara olika kunskapsområden som är relevanta. Popkollos producentprogram kommer huvudsakligen ha ett tekniskt och kreativt fokus. Tekniskt på så vis att de ämnen vi går igenom på träffarna kommer fokusera på de tekniska delarna av producentskapet. Detta för att syftet med producentprogrammet är att tillgängliggöra teknik för en underrepresenterad grupp i studio- och producentvärlden där rollerna fortfarande är väldigt genuskodade, och där få tjejer och transpersoner återfinns i tekniska roller. Kreativt fokus på så vis att det egna skapandet står i fokus och programmets syfte är att skapa förutsättningar för deltagarnas processer och idéer snarare än erbjuda en mall att följa eller förbestämda mål att uppfylla.

U P P S P E L   O C H   F E E D B A C K
Under programmets gång kommer deltagarna spela upp projekt och uppgifter för varandra och öva på att ge och ta feedback.

T I D E R,  O M F A T T N I N G  OCH  P L A T S
Producentprogrammet sträcker sig från v.2 och v.22 och består av en träff per vecka (totalt 20 träffar) samt tre kurshelger. Träffarna äger rum onsdagar 18.00-21.00.

Helgerna äger preliminärt rum följande datum:
Helg 1: v.4
Helg 2: v.13
Helg 3: v.20

Utöver schemalagd tid innehåller producentprogrammet även övningar och uppgifter, egna arbeten och grupparbeten. För att delta i producentprogrammet behöver du kunna lägga tid utöver de schemalagda träffarna till att jobba med dina produktioner och i grupp. Tanken med programmet är att vara en hjälp och källa till kunskap och inspiration som kan hjälpa dig vidare i ditt producentskap och utgår från att du är aktiv även utanför schemalagd programtid.

Producentprogrammet är uppdelat i olika block (preliminär ordning)

Block 1: DAW
Block 2: Ljud ljud ljud
Block 3: Effekter och processering av ljud
Block 4:  Liveljud
Block 5: Analoga signalvägar/Inspelningsteknik & Studiointro
Block 6: Arrangemang & Workflow
Block 7: Mixning & Mastring
Block 8: Bransch & Juridik

Varje block består av 3 träffar där vi fokuserar på olika ämnen. Träffarna består av en blandning av genomgångar och presentationer av ämnet, interaktiva övningar och eget arbete samt grupparbete. Förutom blocken har vi en första och sista träff då vi fokuserar på att lära känna varandra/ går igenom vad vi lärt oss under programmet.

En del i programmet i år kommer även att vara en cirkelledarutbildning i samarbete med ABF. Cirkelledarutbildning innebär att du lär dig om folkbildning och hur en kan starta och driva studiecirklar, något du kan ha med dig efter utbildningens slut för att fortsätta träffas och lära tillsammans.
 
T I L L G Ä N G L I G H E T ?
Har du frågor om tillgänglighet kontakta oss på sara.stenman@popkollo.se eller sofia.arale@popkollo.se. Vi jobbar för att öka tillgänglighet och kommer göra vad vi kan för att alla ska kunna delta.
 
S P R Å K   /   L A N G U A G E
Producentprogrammets innehåll ges på svenska. Om du har några frågor kan du nå oss på sara.stenman@popkollo.se eller sofia.arale@popkollo.se.
 
The content of the program is presented in Swedish, if you have any questions please contact us at sara.stenman@popkollo.se or sofia.arale@popkollo.se

U T R U S T N I N G
Du behöver en bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) på som du kan jobba i samt hörlurar. I undantagsfall kan vi låna ut en dator under programmets gång.

A N M Ä L A N   O C H   A N T A G N I N G
Du anmäler dig genom att fylla i det digitala formuläret här nedan. Sista anmälningsdagen är 5/1, och antagningsbesked skickas 7/1, senaste datum för att dig att bekräfta din plats är 9/1.
Inför antagningsprocessen så anonymiseras din ansökan och personuppgifter samt information om deltagaravgift tas bort från det material som de som gör urvalet går igenom.

Bekräftelsen är bindande och betyder att du åtar dig att delta i programmet enligt de förutsättningar och villkor som gäller samt att du blir skyldig att betala deltagaravgiften även om du skulle få förhinder och inte kan delta.

Eftersom många vill gå producentprogrammet och vi blir tvungna att ge ett nej-besked till många sökande är det extra viktigt att du som söker noggrant läser igenom informationen om tider och upplägg. Det är viktigt att du sätter dig in i vad det innebär i engagemang att delta i producentprogrammet och tar ställning till om det är något som passar dig. När programmet väl satt igång har vi begränsade möjligheter att ta in reserver på grund av dess upplägg.

D E L T A G A R A V G I F T
Vi vill att alla i Popkollos målgrupp ska kunna delta i vår verksamhet oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför använder vi oss av en så kallad glidande skala på deltagaravgiften. Tanken med glidande skala är att de som kan betalar lite mer för att de som inte kan betala lika mycket ska kunna betala lite mindre.

För producentprogrammet är deltagaravgiften mellan 8 000 - 19 000 SEK och du anger själv i ansökan hur mycket du kan betala. Du kan också välja om du vill betala hela summan på en gång eller dela upp betalningen på flera tillfällen.

Den verkliga kostnaden för producentprogrammet är 25 000 kr per deltagare. Den lägre deltagaravgiften är möjlig genom samarbeten med sponsorer och partners.

Påverkar deltagaravgiften ens chanser att komma med i programmet?
Inte i första hand, och endast om den genomsnittliga deltagaravgiften för gruppen hamnar för lågt för att budgeten ska gå ihop. Först och främst gör vi urvalet baserat på hur väl de sökande matchar kriterierna för producentprogrammet, och prioriterar att få en gruppsammansättning med bred representation vad gäller musikstilar, bakgrunder och erfarenheter. Men då Producentprogrammets ekonomiska modell bygger på att möjliggöra för några att betala mindre genom att andra betalar mer så behöver det finnas en spridning i vad folk betalar på den glidande skalan för att den genomsnittliga deltagaravgiften inte ska hamna för lågt. Därför kommer vi jobba med kvoter där det finns ett maxtak för hur många som kan betala i lägsta spannet och hur många som behöver betala i ett högre spann för att budgeten ska gå ihop. I urvalsprocessen blir detta det sista vi tittar på och som kan komma att påverka urvalet. Information om deltagaravgift kommer dock inte finnas med i första skedet av urvalsprocessen och kommer därmed inte påverka hur vi bedömer en ansökan i den fasen.

För att producentprogrammet ska kunna finnas även i fortsättningen och drivas på ett hållbart vis är vi beroende av att alla som kan bidrar efter bästa förmåga.

P o p k o l l o  f o n d e n
Om även den lägsta summan om 8 000 SEK är för mycket finns det möjlighet att ansöka om en lägre avgift från Popkollofonden. Denna fond är till för all Popkollos verksamhet, det vill säga deltagare som är barn och unga på våra kollon såväl deltagare i producentprogrammet.

K R I T E R I E R   F Ö R   A T T   D E L T A   I   P R O D U C E N T P R O G R A M M E T
-  Tjej eller transperson över 18 år (rek. ålder)
- Aktiv inom musikproduktion och ska vilja utvecklas i rollen som musikproducent
- Vara bekant med och ha jobbat i minst en DAW förut
- Ha egen bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) du kan jobba i samt ha hörlurar
- Kunna delta på alla schemalagda träffar och helger i producentprogrammet (med undantag för tillfällig frånvaro av giltiga skäl såsom sjukdom mm)
- Kunna lägga tid och engagemang utöver schemalagd tid, både på eget producerande och på de övningar, uppgifter och grupparbeten som ingår i producentprogrammet

K O N T A K T
Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig  till oss på sara.stenman@popkollo.se eller sofia.arale@popkollo.se.

Vem Kan Bli Producent är en verksamhet som drivs av Riksorganisationen Popkollo. Producentprogrammet i Göteborg 2023 sker i samarbete med ABF Göteborg.

www.vemkanbliproducent.com
www.popkollo.se
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Namnlös rubrik
Godkännande lagring av personuppgifter *
Härmed godkänner jag att Riksorganisationen Popkollo lagrar mina inmatade uppgifter. Uppgifterna du angett lagras för att kunna administrera din ansökan och eventuella medverkan i Popkollos arrangemang. Riksorganisationen Popkollo kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part. Tillgängligheten inom organisationen är begränsad och följer GDPRs riktlinjer. Läs mer om hur Popkollo hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy: https://www.popkollo.se/integritetspolicy
För- och efternamn *
Gatuadress *
Postnummer och ort *
Personnummer eller födelsedatum *
Ange fullständigt personnummer om du har ett, annars födelsedatum. ÅÅMMDD (XXXX)
Mailadress *
Var noga med att fylla i en korrekt mailadress då vi i första hand kommer svara på din ansökan via mail!
Telefonnummer *
Övriga uppgifter
Vilket eller vilka pronomen använder du? *
Med det menar vi vilka pronomen vi ska använda om dig. Pronomen är exempelvis hon, hen, den eller han.
Tillhör du målgruppen för producentprogrammet? (tjejer och/eller transpersoner över 20 år) *
Matpreferenser *
Önskemål gällande mat för de tillfällen då vi kommer äta ihop (exempelvis helgerna med övernattning)
Har du några allergier vi bör känna till? *
Har du någon sjukdom eller funktionsskillnad vi bör känna till? *
Denna information kommer inte att användas i urvalsprocessen, men är viktig för att vi ska kunna göra vårt bästa för att skapa förutsättningar för alla att delta i innehållet utifrån sina förutsättningar. Producentprogrammet kommer hålla till i olika lånade lokaler med olika grad av tillgänglighet, har du några funderingar så hör gärna av dig till oss innan.
Frågor
Vem är du och vad gör du i dag? *
Beskriv dig själv med några meningar - gärna med koppling till producentprogrammets tema. Är du musiker, låtskrivare, producent, ljudtekniker, dj, syntbyggare, beatmaker - eller vill du bli? Skriv gärna med länkar till saker du gjort om sådana finns (frivilligt). OBS! Skriv inte ditt namn här, då vi tillämpar anonymitet på de sökande. Dvs oavsett vem du är, ska det inte avgöra dina chanser att komma med.
Hur hittade du till Popkollo och/eller Vem Kan Bli Producent?
Varför vill du gå producentprogrammet? *
Vilka förväntningar har du? Vad vill du ha ut av producentprogrammet?
Vilken genre eller vilka genrer skulle du säga att du är verksam inom eller mest intresserad av? *
Vilket eller vilka musikprogram (DAWs) har du erfarenhet av att jobba i? Finns det något eller några som du primärt jobbar i och känner dig mer bekväm i? *
Med musikprogram eller DAW menar vi program såsom exempelvis Logic, Pro Tools, Ableton, Reason, Garageband, FL Studio, Reaper, Cubase m fl. Beskriv gärna alla program du kommit i kontakt med, hur väl du känner till dem och om det finns program du föredrar.
Vilken DAW vill du helst jobba i och lära dig mer om i producentprogrammet? *
Om du har någon preferens
Har du några kunskaper inom ljudteknik och musikproduktion sen innan? Hur har du fått denna? *
Berätta gärna om du gått någon kurs eller utbildning, jobbat med ljudteknik eller musikproduktion praktiskt och i så fall i vilken roll. Var gärna konkret och ge exempel på hur du fått erfarenhet på detta område.
I dina egna ord - vad är du mest intresserad av att lära dig mer om i producentprogrammet? Vilka områden vill du framförallt utvecklas inom? *
Popkollo jobbar för att vara normkritiska och vi vill ha en så stor bredd som möjligt bland deltagare och ledare . Därför undrar vi om du har erfarenhet av att bryta mot normer, alltså bryta mot det som "samhället" anser vara vanligt och normalt, i musiksammanhang eller i övriga samhället?
Det kan till exempel handla om att du är tjej och musiker eller på andra sätt bryter mot könsnormer. Det kan också vara att du bryter mot vithetsnormen och/eller heteronormen eller något helt annat. (Dela med dig av det du vill och känner dig bekväm med)
Något övrigt du skulle vilja lägga till?
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Popkollo. Report Abuse