แบบสำรวจความต้องการบัณฑิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) (Sustainable Industrial Management)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) ในระดับปริญญาโท ดังนั้นจึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศสูงสุด
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ/หน่วยงานของผู้ตอบแบบสำรวจ คำถามเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตที่จบสาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การจัดการขยะ การจัดการคุณภาพน้ำและมลภาวะ อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว เศรษฐศาสตร์และกฎหมายสิ่งแวดล้อม การป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปสอบใบอนุญาตผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (น้ำ/อากาศ/กากของเสียอันตราย) และผู้จัดการสิ่งแวดล้อม มีความคิดเชิงระบบ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อก้าวสู่โลกประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระบุระดับการศึกษา
Your answer
5. อาชีพปัจจุบัน
6. อาชีพปัจจุบัน กรุณาระบุ
Your answer
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตที่จบสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
2.1 ท่านมีความสนใจ/ต้องการที่จะสอบรับใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้านผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (น้ำ/อากาศ/กากอุตสาหกรรม) *
2.2 ท่านมีความสนใจ/ต้องการที่จะสอบรับใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้านผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดมลพิษ (น้ำ/อากาศ/กากอุตสาหกรรม) *
2.3 ท่านมีความสนใจ/ต้องการที่จะสอบรับใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้านผู้จัดการสิ่งแวดล้อม *
2.4 ถ้าหากทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ท่านมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาหรือไม่ *
2.5 ถ้าหากท่านสนใจเข้าศึกษาต่อ ท่านจะเลือกศึกษาภาคภาษาไทย (การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย) หรือภาคอินเตอร์ (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
2.6 ท่านสนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรในช่วงเวลาใด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดการเรียนการสอนสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
Your answer
3.2 ท่านยินดีให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อกลับไปเพื่อส่งข่าว และข้อมูลเรื่องหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอกของคณะหรือไม่ *
3.3 หากท่านยินดีให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อกลับไปเพื่อส่งข่าว และข้อมูลกรุณากรอก อีเมล์/ที่อยู่ที่ติดต่อ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms