แบบประเมินการอบรมหลักสูตร “การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน” สำหรับวิทยาเขต
ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
๒. การศึกษา
๓. อายุ
ตอนที่ ๒ โปรดทำเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ด้านวิทยากร *
๕ (มากที่สุด)
๔ (มาก)
๓ (ปานกลาง)
๒ (น้อย)
๑ (น้อยที่สุด)
๑. การถ่ายทอดความรู้/บรรยายของวิทยากรมีความชัดเจน (ภาพรวม)
๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
๓. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
๔. การตอบข้อซักถามมีความชัดเจน
ด้านสถานที่ *
๕ (มากที่สุด)
๔ (มาก)
๓ (ปานกลาง)
๒ (น้อย)
๑ (น้อยที่สุด)
๑. สถานที่มีความเหมาะสม
๒. อุปกรณ์การอบรมเพียงพอและเหมาะสม
๓. ความเหมาะสมของเครื่องดื่ม/น้ำปานะ
ความเหมาะสมของเครื่องเสียง
ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
๕ (มากที่สุด)
๔ (มาก)
๓ (ปานกลาง)
๒ (น้อย)
๑ (น้อยที่สุด)
๑. ได้ประโยชน์จากการเข้าอบรมในครั้งนี้
๒. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๓. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๑. หัวข้ออบรมที่ท่านอยากให้มีการจัดอบรมในครั้งต่อไป
Your answer
๒. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.