แบบประเมินผลงานกลุ่ม เรื่องที่ 2
ร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่มของตนเอง ประเมินผลงานของเพื่อนๆ ต่างกลุ่ม ตามความคิดเห็นที่เกิดจากการวิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่ม หัวข้อ "หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ"
ชื่อกลุ่ม (กลุ่มของตนเอง) *
ชื่อกลุ่มที่ประเมิน (ระบุชื่อกลุ่ม/สมาชิกในกลุ่ม) *
รายการประเมิน
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องรายการประเมินตามที่กำหนดให้ โดยระบุค่าตามเกณฑ์ ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
ความถูกต้องในการทำงาน
การเลือกใช้เครื่องมือ/โปรแกรม เหมาะสม
ความประณีต สวยงาม
จัดทำได้ในเวลาที่กำหนด
ความชัดเจนในการนำเสนอ
เทคนิคในการนำเสนอ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี). - Terms of Service