โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสระบัว 109 ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รับจำกัดที่ 35 ท่าน (ชำระก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
ค่าลงทะเบียนคนละจำนวน 1,200 บาท
Download หนังสือประชาสัมพันธ์ : https://tinyurl.com/mail-admin2
Download รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ : https://tinyurl.com/description-admin2
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนภายหลังการชำระแล้วในทุกกรณี
คำนำหน้าชื่อ *
กรุณากรอกให้ครบเพื่อนำไปแสดงในใบประกาศนียบัตร (Certification)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
กรุณากรอกให้ครบเพื่อนำไปแสดงในใบประกาศนียบัตร (Certification)
Your answer
สถานะ *
สังกัด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบัน/องค์กร *
Your answer
ตำแหน่ง ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, กรรมและเลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ) *
Your answer
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (The period of performance) *
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริง *
กรณีจัดส่งใบประกาศนียบัตรผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) *
เบอร์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อแจ้งข่าวสารในการอบรม
Your answer
E-Mail *
สำหรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
Your answer
ข้อมูลในการรับประทานอาหาร *
ต้องการออกใบเสร็จในนาม *
ชื่อหน่วยงานที่สังกัดที่ต้องการเบิกค่าใช้จ่าย (เฉพาะท่านที่ต้องการเบิกหน่วยงาน) *
กรุณากรอกให้ครบถ้วน ห้ามใช้ชื่อย่อ
Your answer
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 1,200 บาท
1. โอนเข้าบัญชี “โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333-258536-8

2. ส่งหลักฐานสมัครเข้าร่วมอบรม และหลักฐานการโอนเงิน (Payment Slip)
- ทาง E-Mail: mucerif.mahidol@gmail.com
(โปรดระบุชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้อบรม มาใน E-Mail ด้วย)
- ทาง FAX: 02-849-6274
(โปรดระบุชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้อบรม มาในเอกสารด้วย)

*** รับจำนวนจำกัด ให้สิทธิสำหรับผู้ชำระเงินตามลำดับก่อนหลัง/ รับใบเสร็จรับเงิน ในวันอบรม ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง 02-849-6220, 02-849-6223

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service