แบบสอบถามข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 61
แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากกองตรวจสอบภายใน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ 1 . ระบบควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของกองทุนในพมจ. มีในระดับใด
จากการที่ ตส.สป.พม.ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ พก.) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปี นั้น ท่านเห็นว่าแต่ละจังหวัดมีระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของกองทุนฯ พก. เป็นอย่างไร กรุณาระบุความเห็นตามเกณฑ์ดังนี้ 1 = มีระบบควบคุมภายในเพียงพอ 2 = มีระบบแต่ยังต้องปรับปรุง 3 = ไม่มีระบบควบคุมภายใน
1 มีระบบควบคุมภายในเพียงพอ
2 มีระบบควบคุมภายในแต่ยังต้องปรับปรุง
3 ไม่มีระบบควบคุมภายใน
ไม่มีข้อมูล
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
เลย
ลำปาง
ลำพูน
ศีรสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ข้อ 2 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของกองทุนฯในพมจ.โดยฝ่ายบริหารของ สป.
จาการเข้าตรวจสอบของท่าน พบว่า ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่การเงินของ สป.มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของกองทุนฯ พก. เป็นอย่างไร ดังนี้ 1= กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จริงจัง เห็นเป็นรูปธรรม , 2 = กำกับดูแลแต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก แต่ไม่เสียหายผิดพลาด , 3 =ไม่ได้กำกับดูแล หรือกำกับดูแลแบบห่างๆ ให้อิสระกับเจ้าหน้าที่การเงินของกองทุนฯ พก.ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
1= กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จริงจัง เห็นเป็นรูปธรรม
2 = กำกับดูแลแต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก แต่ไม่เสียหายผิดพลาด
3 =ไม่ได้กำกับดูแล หรือกำกับดูแลแบบห่างๆ ให้อิสระกับเจ้าหน้าที่การเงินของกองทุนฯ พก.ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ไม่มีข้อมูล
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
เลย
ลำปาง
ลำพูน