บทเรียน Online เรื่อง การปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะ “ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับฐานความคิดให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ให้สามารถแยกแยะ “ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม”
2. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเขตสุจริตและเขตคุณธรรมนำคุณลักษณะที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริตอย่างยั่งยืน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ในระดับสูงมาก
Email address *
ชื่อ-สกุล (ตัวอย่าง... นางสาวสดชื่น แจ่มใส) *
Your answer
ตำแหน่ง/สังกัด *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of loei1. Report Abuse