แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดเรียงหมวดหมู่ ง่าย และสะดวกต่อการค้นหา
  ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
  ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการครอบคลุมตรงต่อความต้องการ
  ขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  คู่มือวิธีการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อความเข้าใจ www.library.rmutt.ac.th/reference-database/manual
  การให้คำแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
  ความรวดเร็วในการดาวโหลดจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ผลลัพธ์จากการสืบค้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  สถานที่เอื้ออำนวยต่อการค้นคว้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  Please enter one response per row
  This is a required question