แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชน จึงเปิดเว็บไซต์ www.nasum.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ให้สามารถได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการรับบริการ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
2. ให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่าน มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร และการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รูป อบต.นาซำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานภาพของผู้มารับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1.ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ *
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ *
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน *
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ *
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น *
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ *
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ *
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก *
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ *
4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ   *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy