แบบสำรวจการใช้ระบบสารสนเทศและการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำชี้แจง: แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจการใช้บริการงานสารสนเทศ และงานการบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แและนำข้อมูลมาประมวลผลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question