แบบสอบถามของผู้ใช้บริการ : ที่มีต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
  3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
  4. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
  5. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  6. มีการนำข้อมูลและสารสนเทศ ไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
  7. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  8. ลักษณะรูปแบบ และการนำเสนอของข้อมูล
  9. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
  10. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
  11. ใช้งานง่าย
  12. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question