แบบประเมินความพึงพอใจ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา (Korat Museum)
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม
Clear selection
ช่องทางที่ได้รับข่าวสาร
Clear selection
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
๑.การจัดแสดงวัตถุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลที่นำเสนอละเอียด ชัดเจน
รูปแบบการแสดงข้อมูลน่าสนใจ
การนำเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่
Clear selection
๑.การจัดแสดงวัตถุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลที่นำเสนอละเอียด ชัดเจน
รูปแบบการแสดงข้อมูลน่าสนใจ
การนำเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่
Clear selection
๒. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของสถานที่จัดแหล่งเรียนรู้
ความสะอาดเรียบร้อยภายในแหล่งเรียนรู้
ห้องน้ำสะอาด และมีจำนวนเพียงพอ
Clear selection
๓. ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการนำชม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา ตอบข้อซักถาม
การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาที่ใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย
Clear selection
๔. ด้านการประชาสัมพันธ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์มีความทั่วถึง
รูปแบบข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
Clear selection
๕.เอกสารประกอบการชม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เอกสารบอกรายละเอียดข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย
รูปแบบเอกสารมีความน่าสนใจดึงดูดผู้เข้าชม
Clear selection
ส่วนที่ 3 ระดับความรู้ก่อน – หลัง การเข้าชมแหล่งเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 
หลังจากเข้าชม ท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าชมครั้งนี้
Clear selection
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy