แบบประเมินความพึงพอใจ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา (Korat Museum)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

  ข้อมูลที่นำเสนอละเอียด ชัดเจน
  รูปแบบการแสดงข้อมูลน่าสนใจ
  การนำเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่
  Please enter one response per row
  ข้อมูลที่นำเสนอละเอียด ชัดเจน
  รูปแบบการแสดงข้อมูลน่าสนใจ
  การนำเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่
  Please enter one response per row
  ความเหมาะสมของสถานที่จัดแหล่งเรียนรู้
  ความสะอาดเรียบร้อยภายในแหล่งเรียนรู้
  ห้องน้ำสะอาด และมีจำนวนเพียงพอ
  Please enter one response per row
  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา ตอบข้อซักถาม
  การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ภาษาที่ใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย
  Please enter one response per row
  ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์มีความทั่วถึง
  รูปแบบข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
  Please enter one response per row
  เอกสารบอกรายละเอียดข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย
  รูปแบบเอกสารมีความน่าสนใจดึงดูดผู้เข้าชม
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ระดับความรู้ก่อน – หลัง การเข้าชมแหล่งเรียนรู้

  ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 
  หลังจากเข้าชม ท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าชมครั้งนี้
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question