แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) โดยครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด โดยผู้เรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงในแต่ละหัวข้อให้ครบทุกคำถาม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question