OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE “Let's Go Travel and Events“ Sarajevo / UGOVOR
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i organizatora putovanja “Let's Go” d.o.o., te samim time i obavezuje ugovorne strane, pa Vas molimo da se sa sadržinom istih upoznate detaljno, sa posebnom pažnjom.
1. PRIJAVE I UPLATE: Putnik se za putovanje koje organizuje “Let's Go”, može prijaviti u poslovnim prostorijama organizatora putovanja “Let's Go“ (dalje: organizator), telefonskim putem ili u agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada agencija posrednik u programu (koji mora biti u potpunosti identičan sa programom organizatora, bez ikakvih izmjena ili dopuna) i potvrdi o putovanju, ne naznači svojstvo posrednika i ne navede broj i kategoriju licence organizatora, ili pak program izmijeni, ona odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena od strane organizatora, uz obavezno zaključenje pismenog ugovora (potvrde) o putovanju, koji može biti i u elektronskoj formi.
Svojim potpisom na Ugovoru – potvrdi o putovanju, putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i program putovanja, kao i uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio ugovora, te da se sa istima prethodno upoznao (kao i lica koja su naznačena u Ugovoru), a zaključenjem ugovora i saglasio.
Organizator je u obavezi da, prije zaključenja Ugovora, obavijesti putnika o svakoj promjeni podataka iz Programa, u usmenoj ili pismenoj formi, ili na trajnom mediju koji je lako dostupan putniku. Ako je putnik rezervisao putovanje putem sredstava komunikacije na daljinu, organizator je u obavezi o eventualnim promjenama obavijestiti ga, na način na koji je izvršena rezervacija, te putnik može u roku od 2 dana od prijema obavještenja, prihvatiti novu ponudu ili obavijestiti organizatora da istu ne prihvata i rezervaciju otkazuje. Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti obaveznu akontaciju, u visini od 40% cijene aranžmana, ukoliko nešto drugo nije predviđeno programom putovanja, a ostatak do punog iznosa ugovorene cijene, dospijeva za naplatu 10 dana prije početka putovanja, ukoliko programom putovanja nije određen drugačiji rok. Ukoliko putnik, u roku predviđenim Ugovorom, programom putovanja ili ovim opštim uslovima, ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao, u kom slučaju se primenjuju odredbe tačke 10. ovih uslova. Ugovor o putovanju proizvodi pravno dejstvo ne samo u odnosu na putnika koji je isti formalno zaključio i potpisao, već i prema ostalim korisnicima aranžmana naznačenim u Ugovoru, tako da se uplata akontacije, otkaz i pravne posljedice istog, i dr. odnose na sve putnike. Ovo se posebno odnosi na prethodno upoznavanje sa Programom i Opštim uslovima putovanja i osiguranja, te se smatra da su isti uručeni i prihvaćeni od strane svih putnika iz Ugovora.


2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA PUTOVANJA: Organizator putovanja je dužan ponašati se sa pažnjom dobrog organizatora, kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povjereno izvršavanje pojedinih usluga. Pored toga, organizator putovanja je u obavezi:
• da sa putnikom zaključi pismeni ugovor o putovanju;
• da putniku uruči pisani program putovanja, opšte uslove putovanja, opšte uslove osiguranja, kao i da ga upozna sa mogućnošću i ponudom različitih vidova osiguranja;
• da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti;
• da u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima struke, otkloni nesaobraznost (materijalne nedostatke) između ugovorene i pružene usluge, a u slučaju da to nije u mogućnosti, ponudi putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za putnika.
• da ponudi i izvrši putniku refundiranje realne razlike u cijeni povodom blagovremenog i osnovanog pismenog prigovora zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja usluga, obuhvaćenih programom putovanja, sve u skladu sa zakonom i Opštim uslovima turističke agencije “Let's Go” .

3. PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA: Pravo je i dužnost putnika da se, prije zaključenja ugovora o putovanju ili uplate, detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora o putovanju ili uplate, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru. Obaveza svakog putnika je da se prije samog polaska upozna sa tačnim satnicama putovanja.
Putnik koji je rezervaciju izvršio telefonom, i ne želi da dođe do prostorija agencija da potpiše ugovor o putovanju (zbog nekih razloga je spriječen, iz drugog grada je i slično), a želi da izvrši uplatu elektronskim putem, u obavezi je da se sam upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja preko internet stranice agencije Let's Go. Putnik je u tom slučaju u obavezi da odštampa Ugovor o putovanju koji je na internet stranici agencije, popuni ga, potpiše i proslijedi agenciji na fax br: + 387 33 861 617 ili email info@letsgo.ba. Ukoliko putnik ne pošalje potpisani Ugovor o putovanju, uplatom akontacije smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima i Programom putovanja agencije Let's Go i da prihvata iste. Putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cijenu aranžmana pod uslovima i na način predviđen ugovorom i programom putovanja. Putnik je dužan da, na traženje organizatora, blagovremeno dostavi sve podatke i isprave potrebne za organizovanje putovanja, a posebno za pribavljanje viza, prevoznih karata, rezervaciju za smještaj i sl. Putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag, ispunjavaju uslove određene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se prolazi (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa.
Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi aranžman (uz uslov da to lice zadovoljava zahtjeve predviđene za određeno putovanje) u kom slučaju je putnik u obavezi organizatoru putovanja naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom. Putnik garantuje za obaveze trećeg lica prema organizatoru, za slučaj zamjene. Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24h-48h, da se opravdani prigovor otkloni (kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.). Prilikom odabira destinacije, a prije zaključenja ugovora, putnik je dužan da se informiše, kod Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hervegovine ili na drugi način, o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika, kao i o svim drugim činjenicama koje bi, u konkretnom slučaju, mogle biti relevantne, za izbor i realizaciju putovanja. Također, molimo putnike da se prije izbora destinacije, a prije odabira programa upoznaju sa važećim propisima, pravilima, običajima i zabranama na željenoj destinaciji (način odijevanja, konzumiranje alkoholnih pića, zabrani pušenja i sl.). Smatra se da je putnik, pristupivši zaključenju ugovora, upoznat sa relevantnim okolnostima, koje, ukoliko su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, ne mogu imati pravni značaj promijenjenih okolnosti, u smislu važećih građanskopravnih propisa. Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča/pratioca o tačnom vremenu povratka.

4. CIJENA, SADRŽAJ I TRAJANJE ARANŽMANA: Cijene su objavljene u programu putovanja, i važe počev od dana objavljivanja programa, a iskazane su u BAM. Za dan plaćanja računa se dan kada je putnik izvršio uplatu u prostorijama Let's Go-a, kod ovlaštenog posrednika, odnosno dan kada su sredstva prispjela na tekući račun organizatora kod poslovne banke. Organizator može da predvidi da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu (fakultativni izleti, ulaznice na lokalitetima i sl.), putnik plaća direktno inostranoj agenciji – trećem licu, u inostranstvu. Cijene su utvrđene na osnovu ugovora sa našim ino partnerima i NE MORAJU odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta – destinaciji, gdje putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni, ne može biti predmet reklamacije. Putnik je dužan cijenu isplatiti onako kako je ugovoreno, te eventualne reklamacije i prigovori na kvalitet izvršenih usluga, ne mogu uticati na ugovorenu obavezu putnika, naročito u slučaju uplate cijene u ratama, već se u tom slučaju primijenjuju odredbe tačke 12. ovih Opštih uslova. Cijena aranžmana, po pravilu (ukoliko nešto drugo nije naznačeno u programu putovanja) obuhvata: usluge prevoza, hotelske, ugostiteljske usluge i troškove organizacije putovanja (usluge predstavnika agencije, vodiča, lokalnog vodiča).

Cijena aranžmana, po pravilu, NE obuhvata, ako nešto drugo nije ugovoreno:
• fakultativne izlete,
• aerodromske i druge takse
• troškove pribavljanja i izdavanja viza
• ulaznice za objekte koji se posjećuju
• osiguranje putnika i prtljaga, koje se ugovara posebno
• dodatne usluge room servis, korištenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, rekreativne, ljekarske, telefonske usluge
• korištenje ležaljki i suncobrana
• troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobi sa posebnim karakteristikama, posebne obroke i druge vidove posebnih vanstandardnih usluga i sl.
Sadržaj putovanja je cjelina usluga, opisanih i ponuđenih u programu putovanja, koje organizator pruža tokom putovanja, za koje je objavio jedinstvenu cijenu putovanja. Sve vrste dodatnih usluga, specifičnog kvaliteta (jednokrevetna soba, dodatni obroci, drugi posebni uslovi i sl.), koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, stranke su u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, prije putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbijedi realizaciju takvih posebnih usluga. Posrednik nije ovlašten da u ime organizatora nudi, prodaje i garantuje posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pismene potvrde organizatora. Ukoliko putnik zahtijeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, van programa, plaća je na licu mjesta predstavniku strane agencije - trećeg lica, u valuti zemlje u kojoj se nalazi, a organizator nije odgovoran za usluge koje pruži i naplati strana agencija, u inostranstvu, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predviđene programom putovanja, niti obuhvaćene pismenim ugovorom o putovanju. Fakultativni izleti se odabiraju i plaćaju na licu mjesta tokom trajanja putovanja, i to organizatoru putovanja ili vodiču grupe. U slučaju neiskorištenih usluga u hotelu, usljed odlaska na fakultativni izlet, putnik nema pravo na prefundiranje sredstava u tom dijelu. Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova izmedju časa polaska i povratka. Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika. Kod avio aranžmana, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, 2h ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio kompanije, pa u slučaju pomjeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbjedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl.), organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju važeći propisi u avio saobraćaju. Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta prije objavljenog vremena polaska.
Na osnovu navedenog, prvi i posljednji dan su predviđeni za putovanje (a kod nekih vidova prevoza putovanje može trajati i više dana) i NE podrazumijevaju određeno vremensko trajanje boravka u hotelu ili mjestu opredjeljenja – već samo označavaju dan početka i završetka putovanja, pa eventualni prigovor ne bi bio opravdan ako je izjavljen samo zbog, primjera radi, večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

5. PROMJENA CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CIJENE: Cijena aranžmana određena je cjenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada organizator može zahtijevati povećanje cijene. Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, ili do promjene u tarifama prevoznika koje utiču na cijenu putovanja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. O povećanju cijene, organizator je dužan obavijestiti putnika, pismeno ili usmeno, bez odlaganja, a po saznanju uzroka koji su doveli do povećanja cijene. Za povećanje cijene do 10% nije potrebna posebna saglasnost putnika, a ukoliko povećanje ukupne ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od dva dana od dostavljanja obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na refundiranje onoga što je platio organizatoru putovanja, a u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog otkaza. Ukoliko u naznačenom roku putnik pismeno ne obavijesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Organizator je u svako doba ovlašten da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cijenu aranžmana – koje umanjenje djeluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru putovanja za refundiranje eventualne razlike u cijeni. Putovanje u posljednjem trenutku, ili „last minute aranžman“ znači da organizator, po nižoj cijeni može prodavati preostale turističke aranžmane, kao i određen broj ili pak vrstu turističkih ponuda u pretprodaji – „first minute“ putovanja. Posebno naglašavamo da organizator ima povremenu mogućnost da ponudi i neke posebno označene aranžmane nižih cijena, kod kojih sam naziv hotela ne mora biti nužno poznat u trenutku zaključenja ugovora, ali organizator garantuje, u tom slučaju, za podatke koji su sadržani u programu, kao što su kategorija hotela, mjesto smještaja, tip sobe i usluge u hotelu.
6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Ponuđeni hoteli, apartmani, drugi objekti, kao i prevozna sredstva u programima »Let's Go« opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje. U programu putovanja, navedena je važeća kategorizacija hotela, na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, pa eventualne naknadne promjene i odstupanja od zvanično utvrđene kategorije hotela, za koje organizator nije znao, ne mogu biti od uticaja. Ishrana, komfor i kvalitet drugih usluga, determinisani su kategorijom i prije svega cijenom, a pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, s tim što su standardi smještaja i usluga različiti i nisu uporedivi na pojedinim destinacijama. Posebno upozoravamo na razliku u standardima i kriterijima karakterističnim za vanevropske destinacije, u odnosu na opšteprihvaćena europska obilježja, radi čega preporučujemo, u svakom slučaju, izbor više kategorije hotela.
Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumijevaju PROSJEČNE STANDARDE KVALITETA, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta, te ukoliko između stranaka nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta i karakteristika i namjene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtijevane. Opisi sadržani u ponudi organizatora se odnose isključivo na smještajne objekte sa pripadajućim pratećim sadržajima, a ne i na šire okruženje (primjera radi, okolne objekte, konfiguraciju terena, eventualnu buku, saobraćaj i sl.). Pojedini, u programu navedeni sadržaji, ne moraju biti u funkciji, posebno, imajući u vidu kalendarski period boravka kao i druge parametre (npr. otvoreni bazen u zimskom periodu ili zatvoreni bazen u ljetnjem periodu), a sve u skladu sa pravilima hotelijera. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su mjerodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga, kao npr. hotela i dr., koji nisu obuhvaćeni datim Programom. Očigledne greške, štamparske, računske i sl., ne mogu imati obavezujući karakter. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumijevaju njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i pružanje usluga po unaprijed utvrđenim terminima naznačenim u programu putovanja. Takođe, predstavnik organizatora, pratilac ili vodič nije ovlašten donositi odluku o eventualnoj neophodnosti za medicinsku pomoć putniku, ili pak intervenciju policije i sl., već odluku o tome donosi isključivo putnik, po sopstvenom nahođenju i potrebi, u svakom konkretnom slučaju.

7. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE: Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Hoteli koji su u ponudi, mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smještajnih objekata i jedinica. Ukoliko putnik, uz pismenu saglasnost organizatora, nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnog položaja i karakteristika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu/apartman u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjenovniku, bez obzira na posebne zahtjeve samog putnika u odnosu na položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i sl., kao i na to da li se soba nalazi u centralnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smještajnog kapaciteta, i sl. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge/najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior, korištenje klima uređaja i dr. samo prilikom rezervacije aranžmana. Ukoliko je moguće, organizator putovanja će nastojati da izađe u susret putniku i zadovolji njegove dodatne zahtjeve u pogledu smještaja (komfor, orijentacija sobe i sl.), ali ne može garantovati ispunjenje dodatnih zahtjeva, koji nisu pismeno ugovoreni. Kvalitet usluge, lokalni prevoz raznovrsnost i kvantitet hrane određen je zvaničnom kategorijom objekta, visinom cijene, lokalnim običajima na određenoj destinaciji, bez obzira da li se radi o usluživanju po principu švedskog stola ili menija. Usluge all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior i dr., podrazumijevaju usluge po internim hotelskim pravilima (pružaju se od trenutka ulaska u hotel do trenutka napuštanja) i ne moraju biti identične, ni u okviru iste kategorije, niti na istoj destinaciji. Sadržaji hotela, dati u opisu koji prati program putovanja, pobrojani su na osnovu zvaničnih službenih podataka. Trokrevetne i četvorokrevetne sobe (ili apartmani) su, čak i u hotelima više kategorije, po pravilu, na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su, po pravilu, drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje, što, u većini slučajva, u bitnom može pogoršati kvalitet smještaja.
Na zahtjev putnika, organizator može (ukoliko hotel ima raspoloživih kapaciteta) obezbijediti smještaj u trokrevetnoj sobi, ali putnik unaprijed mora imati u vidu da je komfor, pa samim tim i kvalitet smještaja u ovim sobama lošiji, radi čega naknadni prigovori putnika koji se tiču naprijed navedenog (veličine sobe, slobodnog prostora i sl.), ne mogu biti osnovani. Putnik preuzima obavezu poštivanja pravila ponašanja u određenom smještajnom objektu, koja se mogu odnositi na unos hrane i pića u sobe, uzdržavanje od uzimanja više hrane sa švedskog stola nego što je gostu potrebno, zabranu iznošenja hrane iz restorana, poštivanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije određenog vremena, po pravilima koje određuje hotelijer, obavezu napuštanja sobe u određeno vrijeme, pravila u pogledu oblačenja i sl. Vrijeme ulaska u sobu ili apartman i napuštanja sobe ne mora biti identično u svim objektima i isto određuje hotelijer (po pravilu, ukoliko nešto drugo nije predviđeno), ulazak u sobe najranije posle 14h, a napuštanje sobe najkasnije do 10h posljednjeg dana. Ukoliko su dvije ili više osoba rezervisale zajedno smještajnu jedinicu, u slučaju promjene broja korisnika u okviru ugovorene smještajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), ako ne postoji zamjena za otkazanu osobu, obavezna je korekcija strukture smještajne jedinice, i shodno tome, i cijene aranžmana po važećem cjenovniku.

8. PUTNE ISPRAVE I PREVOZ: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose SE ISKLJUČIVO NA DRŽAVLJANE BOSNE I HERVEGOVINE, te organizator putovanja NIJE dužan, niti ovlašten, upozoriti putnike – državljane drugih država na uslove (vizne npr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je isključiva obaveza putnika, stranog državljanina, da se o tome informiše kod nadležnog konzulata, te da, u skladu sa tim, potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno. Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz naprijed navedenih razloga, s obzirom na naprijed navedeno, radi se isključivo o propustu putnika – stranog državljanina, budući DA OBJAVLJENI USLOVI VAŽE SAMO ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE. Putnik je dužan da se sam stara o važnosti svojih putnih isprava, i u sumnji izvrši odgovarajuću provjeru kod nadležnih organa. Za putovanje u inostranstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja. Službenik agencije (organizatora putovanja, ili pak subagent posrednika, kod koga se uplata vrši) nije ovlašten da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Putnik je u obavezi da, u roku predviđenom programom putovanja, dostavi potrebne podatke i prezentira dokumenta za vizu zemlje u koju putuje, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom, za slučaj da ne dostavi potrebne isprave u roku, smatraće se da je odustao od putovanja. Organizator ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, kao što ne odgovara za tačnost podataka u vizi, niti za eventulane greške učinjene od strane ambasade, ili pak trećeg lica, a koje bi mogle uticati na valjanost i važnost vize. Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posljedice snosi sam putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte, te putnik u cjelosti snosi posljedice gubitka istih. Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na dan naznačen na ispravi. Neispravnost bilo kog putnog dokumenta i nemogućnost realizacije putovanja usljed zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji, je okolnost van domašaja organizatora putovanja, što molimo da imate u vidu.
U tom slučaju, organizator primijenjuje odredbe tačke 10. Opštih uslova. Putnik je u obavezi da se sam stara, tokom trajanja putovanja, o svojim putnim ispravama, te ukoliko izgubi putnu ispravu ili mu ista bude ukradena, dužan je o svom trošku obezbijediti novu, i snositi sve eventualne štetne posljedice koje iz toga proisteknu. Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio kompanija koje orgranizator putovanja angažuje. Putovanja avionom na redovnim linijama podrazumijevaju prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomjeranja predviđenog vremena polijetanja od strane avio kompanije kao i zakašnjenja aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posljedice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbjednosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i sl., već se primjenju važeći propisi u avio saobraćaju. Putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na aerodromima, te da se blagovremeno ukrca u avion, precizno prateći uputstva i upozorenja koja neposredno prije leta objavljuje avio kompanija, jer svaka nepažnja može za posljedicu imati da putnik propusti let, ne ukrca se na avion, pogriješi izlaz/gate ili zakasni. Naprijed navedeno se odnosi i na druge vidove prevoza i transfera. Cijena aerodromskih taksi i avio karata, podložna je promjenama, a istu propisuje avio prevoznik, s tim što je relevantna cijena na dan realizacije leta, te se odbijanje putnika da plati eventulanu razliku u cijeni u odnosu na onu koja je važila u vrijeme zaključenja ugovora, smatra odustajanjem od putovanja, te se tada primjenjuje tačka 10. ovih Opštih uslova. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u našoj zemlji. Po pravilu, sjedišta nisu numerisana, niti je utvrđen način promjene sjedišta tokom putovanja, ukoliko nešto drugo programom putovanja nije regulisano. Stoga, organizator, odnosno prevoznik, je ovlašTen sam izvršiti ad hoc raspored u zavisnosti od konkretnih prilika. Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomjernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, po prirodi stvari su van uticaja organizatora, što molimo da imate u vidu. Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se odredbe tačke 10. Opštih uslova). U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne smije uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu, vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič/vozač. Vodič/vozač ima pravo da, zbog neizbježnih okolnosti, promijeni red vožnje, dionicu puta ili redosljed obilazaka lokalitata. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smještaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara, ali će preduzeti sve neophodne mjere, u okviru svojih mogućnosti, da se iste pronađu. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične stvari i vrijednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker), bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa.
Za vrijeme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mesta. Prevoz putnika željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se, i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

9. PRAVO ORGANIZATORA PUTOVANJA NA OTKAZ: Organizator putovanja, može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i uplate ne prima. Ukoliko se putovanje iz ovih opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge. Organizator je ovlašten otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, u skladu sa odredbama programa putovanja, o čemu je dužan obavijestiti putnike blagovremeno, a najkasnije 7 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši refundiranje uplaćenih sredstava u cjelosti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije nešto drugo navedeno, minimalan broj prijavljenih putnika za putovanje autobusom je 35 putnika, redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, a za putovanje na posebno ugovorenim čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta istih. U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koju putnik pisanim putem u roku od 24h prihvata ili odbija, u kom slučaju će stranke međusobne odnose regulisati ugovorom. Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usljed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu, ukoliko je kriv, da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik, u svako doba, ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno obavijestiti organizatora putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja u skladu sa zakonom, pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno, i to:
• 5% ako se putovanje otkaže do 45 dana prije početka putovanja (blagovremeni otkaz)
• 10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana prije početka putovanja,
• 20% ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja,
• 40% ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja,
• 80% ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja,
• 90% ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja,
• 100% ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti, niti izbjeći, a koje bi, da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da se ugovor ne zaključi: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika. O nastupanju naprijed navedenih okolnosti putnik mora pružiti valjane dokaze (umrlicu, dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja za slučaj privremene spriječenosti za rad, otpusnu listu zdravstvene ustanove i sl.), i jedino pod tim uslovom može zahtijevati refundiranje uplaćenih sredstava, ako ista prelaze stvarne troškove organizatora. Situacije kao što su, primjera radi, teroristički napadi, eksplozije, bolesti, zaraze, epidemija, zabrana putovanja, i sl., povodom kojih je zvanično proglašeno vanredno stanje, i to u administrativnoj oblasti gdje se nalazi odredišna destinacija, u vrijeme predviđeno za putovanje, u dužem trajanju, mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz u smislu gore navedenih odredbi. Akontacija u iznosu od 20,00KM se izuzima kao sredstvo mogućeg povrata sredstava, taj iznos je stvarni trošak agencije pri obradi pojedinačne rezervacije i ne podliježe povratu novca. Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti refundiranje uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. U slučaju odustanka jednog od putnika – korisnika aranžmana, postoji obaveza doplate, primjera radi, za jednokrevetnu sobu, dvokrevetni apartman umjesto trokrevetnog i sl., a sve prema programu putovanja i objavljenom cjenovniku. Promjena (po želji putnika) ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize ili neblagovremeno dobijanje vize, i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja, u kom slučaju se primenjuju odredbe tačke 10. ovih uslova. Kod otkaza ugovora, organizator putniku ne vraća uplaćeni iznos na ime osiguanja i dobijanja viza.

11. IZMJENA PROGRAMA PUTOVANJA: Organizator putovanja ima pravo na izmjenu programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usljed izmjene programa padaju na teret organizatora. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, produženja ili skraćenja trajanja aranžmana, kao i pravo promjene redosljeda u programu, ukoliko dođe do promjene uslova (red letenja, prinudna slijetanja, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, bezbjedonosna situacija u određenoj zemlji, štrajkova koji utiču na realizaciju programa, elementarne nepogode, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjena u viznom režimu ili kakve druge vanredne okolnosti), bez obaveze isplate štete ili kakve druge naknade putniku. Do gore navedene promjene može doći u toku relizacije putovanja i usljed specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period (vjerski praznici i običaji, državni praznici i sl.). U tom slučaju, organizator je dužan bez odlaganja obavijesti putnika o promjeni, na način koji je u datom trenutku najcjelishodniji, s tim da je usmeno obavještenje relevantno u posebnim okolnostima (ukoliko zbog nedostatka vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem). Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih prazloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

Zamjena ugovorenog smještaja može se vršiti samo upotrebom objekata iste kategorije ili na teret organizatora, upotrebom objekata više kategorije i u ugovorenom mjestu smeštaja, pa ukoliko je do izmjene u programu došlo iz razloga i na način koji su predviđeni zakonom i ovim Opštim uslovima, tom ponudom drugog objekta u okviru zakonom predviđenih ograničenja organizator je ispunio svoju obavezu, postupajući u skladu sa zakonom. Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika, uz refundiranje razlike u cijeni srazmjerno kategoriji smještajnog objekta.

12. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA: Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora), ima pravo prigovora zbog neizvršene ili djelimično izvršene usluge, te je dužan organizatoru putovanja uložiti pismenu, blagovremenu, obrazloženu reklamaciju sa priloženim dokazima, najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Za prigovore, pritužbe reklamacije, pomoć i hitne slučajeve putnik može kontaktirati organizatora na tel: + 387 33 861 616, u toku radnog vremena od 10:00h do 17:00h (radnim danima) ili na adresu Ferhadija 17b, Sarajevo. U Vašem je interesu da prigovor izjavite u roku kako bi organizator mogao isti detaljno razmotriti, s tim da ukazujemo da organizator nije u mogućnosti da valjano razmatra grupne reklamacije dostavljene bez uredne punomoći za zastupanje, kao ni grupne reklamacije bez činjenično konkretizovanog prigovora u odnosu na svakog korisnika ponaosob. U interesu je putnika, zbog blagovremenog otklanjanja eventualnih propusta, da svoju reklamaciju uputi na licu mjesta ovlaštenom predstavniku organizatora putovanja ili drugom zaduženom licu, koja mora biti dokumentovana od strane ovlaštenog predstavnika organizatora putovanja ili drugog zaduženog lica, te ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, putnik o tome potpisuje odgovarajuću potvrdu, a u suprotnom, činjenica da je nastavio sa korištenjenjem ponuđenih usluga, smatra se da je sa datim rješenjem u potpunosti saglasan. Ukoliko uzrok prigovora nije mogao biti otklonjen na licu mjesta, putnik o tome, kao dokaz, potpisuje potvrdu zajedno sa predstavnikom organizatora. Putnik ne može da zahtijeva srazmjerno sniženje cijene ukoliko nesavjesno i na propisani način propusti da ukaže organizatoru na odstupanje između ugovorenih i pruženih usluga. Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24h-48h, da se opravdani prigovor otkloni (kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.). Ukoliko je do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga došlo krivicom organizatora putovanja, putnik ima pravo sniženje cijene u visini realne razlike između ugovorenih i stvarno izvršenih usluga. Organizator je u obavezi odgovoriti na primljenu pismenu, urednu i blagovremenu reklamaciju u roku od 15 dana od dana prijema iste odnosno u istom roku izvršiti refundiranje sredstava na ime sniženja cijene, za slučaj da je prigovor opravdan. Ukoliko prigovor nije uredan da bi se po njemu moglo postupati, organizator će dostaviti putniku dopis/odgovor sa pozivom da isti u ostavljenom roku uredi, pod prijetnjom posljedica propuštanja. U interesu obje ugovorene strane, prije svega iz razloga ekonomičnosti i cjelishodnosti je da putnik, do dobijanja odgovora povodom reklamacije, ne inicira druge zakonom predviđene postupke, radi čega će se svaki zahtjev putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima, prije isteka roka za rješavanje prigovora, smatrati preuranjenim, što se odnosi i na obavještavanje javnih medija o spornom odnosu.
Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge, što znači da ista ne može podrazumijevati i obuhvatiti iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumijeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, po bilo kom osnovu, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je refundiranje razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

13. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odreĐene težine koju odreĐuje prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama prevoznika. Preporučuje se da se zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Prevoz prtljaga avionom podrazumijeva dozvoljenu težinu prtljaga do 20 kg po osobi. Svaki višak težine, se naplaćuje naknadno po kilogramu u zavisnosti od važećih pravila avio kompanije/avio prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 1 komad prtljaga po osobi uobičajene veličine, ukupne težine do 25 kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine prtljaga, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima, unijetim u kabinu prevoznog sredstva, kao i davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, kao i o prtljagu unijetom u smještajni objekat, u kom slučaju je putnik dužan neprekidno imati pod kontrolom svoj prtljag, od trenutka ulaska do trenutka napuštanja hotela, posebno u holovima i zajedničkim prostorijama. Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili poslije putovanja. Sva svoja prava po navedenom osnovu, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja, ili pak osiguravača i dr., prema važećim međunarodnim i domaćim posebnim propisima koji važe u toj oblasti i važećim uzansama (trgovačkim običajima).

14. CARINSKI i DEVIZNI PROPISI: Putnik je dužan striktno poštivati carinske i devizne propise, kako Bosne i Hercegovine, tako i propise i zakone zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbijediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrijednostima i dragocjenostima koje nosi sa sobom, a iste je u obavezi, prilikom smještaja deponovati u sef ili na recepciju smeštajnog objekta.

15. ZDRAVSTVENI PROPISI: Putnik je dužan, već prilikom zaključenja ugovora, izbora destinacije, načina prevoza i sl., voditi računa o svom zdravstvenom stanju i zdravstvenom stanju djece i lica koja sa njim putuju (hronične bolesti, alergije, starosna dob, invaliditet, psihijatriske bolesti i drugo, pa uslijed toga neophodnost specifične ishrane, smještaja, posebnih usluga i tretmana), te pismeno ugovoriti posebne usluge, vezano za to, a u protivnom, organizator putovanja ne preuzima nikakve posebne obaveze, niti može snositi odgovornost za štetu po tom osnovu, niti bilo kakva reklamacija sa tim u vezi može biti osnovana. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost za slučaj prekida putovanja, uskraćivanja boravka putniku ili drugih odstupanja od programa, i nemogućnosti realizacije istog, od strane nadležnih organa, uslijed sprovođenja mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti i sl. Putovanja u neke zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili pribavljanje određenih dokumenata, podrazumijevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome. Preporučujemo uplatu polise putnog osiguranja. Posebno upozoravamo, da odabirom vanevropskih destinacija (posebno afričkih i azijskih), putnik preuzima rizik od nastupanja zdravstvenih komplikacija i posljedica, koje mogu nastati usljed reakcije organizma na drugačiji sastav vode, hrane, vazduha i sl. Ukoliko Vaš aranžman obuhvata osiguranje (što mora biti izričito navedeno u programu putovanja) , a osiguranje se primenjuju Uslovi osiguranja, te je neophodno da se sa istima detaljno upoznate, jer je u njima sadržan nivo usluga i uputstvo koje, kao korisnik osiguranja, morate slijediti radi ostvarivanja svojih prava.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto i vrijeme, cijena putovanja i imena saputnika, osim po odobrenju samog putnika ili na zahtjev nadležnih organa, u zakonom predviđenom postupku, u skladu sa posebnim propisima.

17. OSIGURANJE: Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.), za putovanja u inostranstvu i u Bosni i Hercegovini. Preporučuje se putniku da obezbijedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponudjen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtjev za izdavanje ulazne vize.

18. INFORMACIJE: Usmene informacije, i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ugovorenom pismenom programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

19. POPUSTI ZA DJECU: Molimo da pažljivo proučite naše uslove koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja. Ovi uslovi su determinisani od strane hotelijera i iste treba tumačiti restriktivno (to znači ako popust ostvaruju, primjera radi, djeca do dvije godine, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u momentu početka putovanja i ništa preko toga).

20. INDIVIDUALNA PUTOVANJA NA UPIT I POJEDINAČNE USLUGE: Organizator ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga, po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.)

21. UPOZORENJE
* Preporučujemo da zamjenu novca vršite u ovlaštenim mjenjačnicama, da biste izbjegli sve eventualne rizike.
* Posebno molimo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, dragocjenostima i vrijednim stvarima, jer organizator putovanja ne snosi odgovornost za gubitak ili krađu istih, a preporučujemo da svoje dragocjenosti obezbijedite u sefu, shodno pravilima i uslovima hotela u kome ste smješteni.
* Za slučaj bilo kakve incidentne situacije, koja spada u domen prekršajne ili krivično pravne odgovornosti (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda i sl.), nadležni su organi gonjenja domicilne zemlje, te ukoliko do takvih situacija dođe, prijavu morate uputiti bez odlaganja. Organizator putovanja (naš predstavnik) je jedino ovlašten da Vam pomogne u posredovanju između Vas i nadležnih vlasti, samo za vrijeme trajanja aranžmana.
* Molimo da, obavezno, dva dana pred početak putovanja, provjerite vrijeme polaska.
* Ukoliko putnik tokom putovanja samovoljno napusti grupu, predstavnik organizatora putovanja može o istom odmah obavijestiti nadležne lokalne, pogranične organe i ambasadu dotične zemlje.
* MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA, JER ONI ČINE SASTAVNI DIO UGOVORA O PUTOVANJU I OBAVEZUJUĆE SU ZA OBJE UGOVORNE STRANE.
* Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Opštim uslovima primenjuju se odredbe Zakona o turizmu, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

* Za putovanja koja imaju posebna obilježja (kongresi, sajmovi, školske i đačke ekskurzije i dr. specijalna putovanja), organizator može da utvrdi i objavi »Posebne uslove putovanja« koji imaju važnost samo za određena putovanja i čine sastavni dio ugovora o putovanju.
* U slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti redovnog suda stranke ugovaraju mjesnu nadležnost suda prema sjedištu organizatora putovanja.

Ovi, Opšti uslovi agencije “Let's Go” primjenjuju se od 01.08.2016.

Turistička agencija “Let's Go” d.o.o.
Ferhadija 17b
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel: + 387 33 86 16 16
fax: + 387 33 86 16 17

Izvršni Direktor: Mirza Saračević

info@letsgo.ba
www.letsgo.ba


Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.