ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะการให้บริการของสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Customer Satisfaction Survey School of Social Innovation Mae Fah Luang University
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงานจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถาม This survey has been designed to find out how satisfied you were with our service. The results of this survey will be used to improve these services to our customers. Read the questions below and select the response that the best describes your experience.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.ข้อมูลทั่วไป General Information
1.1 เพศ Gender *
1.2 สถานภาพ Status *
1.3 เรื่องที่ติดต่อขอรับบริการ Subject to request service *
2. การประเมินความพึงพอใจ Satisfaction Evaluation
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน Process/procedure not complex *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
2.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอน ระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย the process / procedure The length of service is clear *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
2.3 การบริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่แจ้งไว้ Service follows the stated process / procedure. *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
2.4 ผู้ให้บริการบริการด้วยความเต็มใจ สุภาพและเอาใจใส่ Service provider with willingness polite and care. *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
2.5 ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ Answering questions, clarifying concerns, giving advice and resolving the problem accurately and reliably. *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
2.6 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง Receive services that meet the needs complete and correct information. *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
2.7 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน Receive services that are beneficial to the operation *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
2.8 ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ โดยรวม Overall, how service satisfied are you with School of Social Innovation *
พึงพอใจน้อยที่สุด Very Poor
พึงพอใจมากที่สุด Excellent
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ Suggestions to improve service
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse