הספרים שצריכים להביא:

    הספרים שצריכים להביא גמרא מסכת בבא בתרא יש להשתדל להביא הגמרא מהדורת "עוז והדר" עם חידושים וביאורים מרבותינו נשיאינו נשיאי חב"ד שולחן ערוך אדמוה"ז חלק ב' וחלק ג' (הלכות שבת והלכות פסח) קובץ מפרשים על הפרקים הראשונים בנוגע לספרי חסידות יבוא מכתב נפרד