શ્રી કચ્છ કાઠિયાવાડ રાજપૂત સેવા સમાજ, ગાંધીનગર સંચાલિત બાશ્રી દશરથબા મહેન્દ્રસિંહ પરમાર રાજપૂત IAS કરિયર અકાદમી, લેકાવાડા- ગાંધીનગર
UPSC સિવિલ સર્વિસ - ૨૦૨૦ દ્વિતીય બેચ પ્રવેશ પરીક્ષા રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૯, રવિવારે બપોરે ૦૨ થી ૦૪
પુરૂ નામ : *
Your answer
જન્મ તારીખ *
MM
/
DD
/
YYYY
પુુુુરુ સરનામું *
Your answer
મુળ વતન : *
Your answer
ટેલીફોન / મોબાઇલ નંબર (Whatsapp) : *
Your answer
ઇમેલ એડ્રેસ *
Your answer
શૈક્ષણિક લાયકાત *
Your answer
આપે તા.૧૦-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ યોજાયેલ પ્રવેશ પરીક્ષા આપી હતી ? *
(જો હા તો) આ પરીક્ષાના જાહેર થયેલ પ્રોવિઝનલ પરિણામમાં આપને કેટલા માર્ક્સ મળ્યા છે?
Your answer
આપ કઇ ભાષામાં પરીક્ષા આપવા માંગો છો ? (માધ્યમ) *
આપે UPSC attempt કરી છે ? (જો હા તો કયા વર્ષમાં) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service