ประเมินครูผู้สอน[กอท.]
ครูผู้สอน
สอนวิชา
ด้านที่ 1 การเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ครูทบทวนความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียนก่อนเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
ครูสร้างความรู้สึกที่ดีกับนักเรียน
ครูเตรียมการสอนล่วงหน้า
ครูใช้ภาษาชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
มีการแจ้งและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านที่ 2 การจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจและเสริมแรงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
จัดชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบมีส่วนร่ม
จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่แจ่มใสกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน
สร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้คำยกย่อง ชมเชย ให้กำลังใจเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่ายและอยากเรียนรู้
ด้านที่ 3 การเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลแสดงความเมตตาต่อนักเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
แสดงความเมตตาต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง
มีการแสดงออกถึงความรักและจริงใจต่อนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี
สังเกตปัญหาของนักเรียนและหาทางแก้ไขปัญหาของนักเรียน
เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลทุก ๆ ด้าน
ลงโทษนักเรียนอย่างสมเหตุสมผล
ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดได้แสดงออก (Active Learning)
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความคิดความสามารถของตน
ให้นักเรียนได้เสนอผลงานของตนเอง
ด้านที่ 5 การให้นักเรียนฝึกคิดฝึกทำและปรับปรุงตนเอง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม สนทนา อภิปราย
ปลุกเร้าความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน
จัดกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติและให้ปฏิบัติซ้ำ ๆ
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบวิธีการของตนเอง
ฝึกให้นักเรียนทำงานด้วยความสวยงามเป็นระเบียบและรอบคอบ
ด้านที่ 6 การส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ครูให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สอนเพื่อนหรือได้รับการสอนจากเพื่อน
เอาใจใส่นักเรียนเป็นพิเศษกรณีนักเรียนมีพื้นฐานอ่อนมาก
สังเกตวิธีการแสดงออกของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน
ด้านที่ 7 การใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อฝึกคิด แก้ปัญหาและการค้นพบความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับบทเรียน เช่น ใบความรู้ เอกสาร อุปกรณ์
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและเลือกใช้สื่อการสอน
นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปขั้นตอนและการเรียนรู้
ใช้สื่อการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
ด้านที่ 8 การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สัมพันธ์กับชีวิตจริง
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ที่ต้องใช้ในชีวิตจริง
ด้านที่ 9 การฝึกฝนกิริยามารยาทและนิสัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
สั่งสอนการใช้คำพูดของนักเรียนตามวัฒนธรรม
ดูแลและอบรมกิริยามารยาทของนักเรียน
ด้านที่ 10 การสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
สังเกตการทำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
มีการประเมินการเรียนรู้และการรับรู้ตลอดเวลา
มีการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและโดยรวม
มีวิธีการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลหลายวิธี
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
นักเรียนชื่นชอบการสอนของครู
นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มที่มีมากกว่า 1 คนขึ้นไป
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
นักเรียนร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผลหรือการได้คะแนน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอน
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก
นักเรียนสรุปความรู้ความคิดและทักษะการคำนวณ
นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service