01-ชุดที่ 2 ภาค ก. วิชา ความรู้กฎหมายและความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการบริหารในหน้าที่
ชื่อ *
ชุด *
Q1. หนังสือราชการมีกี่ชนิด *
1 point
Q2. ข้อใดคือหนังสือประชาสัมพันธ์ *
1 point
Q3. หนังสือที่ต้องปฏิบัติ “โดยเร็ว” หมายถึง *
1 point
Q4. การควบคุมภายในควรเริ่มจากข้อใด *
1 point
Q5. เหตุการณ์ใด ที่ทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด เกี่ยวข้องกับขั้นตอนใดของการบริหารความเสี่ยง *
1 point
Q6. การประเมินผลการควบคุมภายในรายงานผลการประเมินในระยะเวลาตามข้อใด *
1 point
Q7. E-Government หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการพัฒนาด้านใดต่อไปนี้ *
1 point
Q8. ข้อใดคือ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง *
1 point
Q9. ข้อใดคือ เว็บไซต์สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) *
1 point
Q10. องค์กรจะบรรลุวิสัยทัศน์ได้ให้ผู้บริหารมีหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี โดยเริ่มจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก *
1 point
Q11. การนํากลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ หรือการแทรกแซงเพื่อการพัฒนาองค์กร (OD Intervention) เกี่ยวข้องกับเทคนิคใดมากที่สุด *
1 point
Q12. “เทคนิคการกําหนดวัตถุประสงค์” ตามโครงการควรมุ่งเน้นไปที่เรื่องใดมากที่สุด *
1 point
Q13. ข้อใดที่สะท้อนลักษณะสําคัญขององค์การที่บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุด *
1 point
Q14. “การสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียน” ท่านจะต้องแสดงบทบาทความมีภาวะผู้นําด้านใดมากที่สุด *
1 point
Q15. ข้อใดกล่าว “ไม่ถูกต้อง” เกี่ยวกับการดําเนินการหลังจากคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน *
1 point
Q16. ถ้าท่านเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนจะขอรับบทบาทใดในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนจึงจะเหมาะสมมากที่สุด *
1 point
Q17. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยใน สังกัดหน่วยงานใด *
1 point
Q18. ท่านเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 3 คนนักเรียน 38 คน จะจัดงานวันแม่แห่งชาติร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนในปีนี้ท่านจะมอบหมายงานให้ใครเป็นเจ้าของโครงการ *
1 point
Q19. ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดของผู้ใต้บังคับบัญชายากที่สุด *
1 point
Q20. กฎหมายตามข้อใดที่กําหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล *
1 point
Q21. ใครเป็นผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาจ้าง พนักงานราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน *
1 point
Q22. บุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม *
1 point
Q23. ข้อใดแสดงถึงการควบคุมคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา *
1 point
Q24. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน *
1 point
Q25. การกําหนดสิ่งที่สอนในหลักสูตรช่วยให้เกิดความชัดเจน ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ลด ความซ้ําซ้อนสิ่งที่สอนและช่วยให้ผู้สอนชั้นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน *
1 point
Q26. ข้อมูลการประเมินนักเรียนในระดับต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างไรมากที่สุด *
1 point
Q27. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใดสําคัญที่สุด *
1 point
Q28. สารสนเทศข้อใดที่ท่านควรนํามาพิจารณาเป็นดัชนีบอกคุณภาพนักเรียนมากที่สุด *
1 point
Q29. ครูอนงค์รัตน์ รับราชการครูเป็นกรรมการเป็นผู้จัดการมูลนิธิการกุศล ควรได้รับโทษทางวินัยสถานใด *
1 point
Q30. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดอยู่ในงบหมวดใด *
1 point
Q31. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนปรับปรุงห้องในโรงเรียน แต่งบประมาณมีจํากัด ท่านจะ ดําเนินการปรับปรุงส่วนใดก่อน *
1 point
Q32. เมื่อมีการส่งมอบวัสดุให้เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับพร้อมปฏิบัติหน้าที่ควรดําเนินการตรวจรับ พัสดุอย่างไร *
1 point
Q33. ผู้อํานวยการโรงเรียนมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่เกินกี่บาท *
1 point
Q34. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม จัดเป็นค่าใช้จ่ายหมวดใด *
1 point
Q35. ข้อใดถือว่าเป็นเงินรายได้สถานศึกษา *
1 point
Q36. ตําแหน่งใดไม่สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ *
1 point
Q37. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา *
1 point
Q38. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการกระจายอํานาจด้านการบริหารทั่วไป *
1 point
Q39. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่มิใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปีแล้ว เห็นว่าไม่จําเป็นประสงค์จะ ทําลาย ควรดําเนินการอย่างไร *
1 point
Q40. ใครเป็นผู้อนุญาตให้ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัด สพป. เดินทางไปราชการในต่างจังหวัด *
1 point
Q41. ใครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา *
1 point
Q42. หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ข้อใดสอดคล้องกับ มาตรา 22 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด *
1 point
Q43. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนด้านใดมีเป้าหมายในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม *
1 point
Q44. บทบาทของครูผู้สอนใดต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรใด ควรเริ่มจากข้อใดก่อน *
1 point
Q45. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความ ถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ *
1 point
Q46. “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 *
1 point
Q47. หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่ สูงขึ้นใครมีบทบาทสําคัญในการพิจารณา ให้นักเรียนซ้ําชั้นได้ *
1 point
Q48. เครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร *
1 point
Q49. ข้อใดมีหน้าที่กํากับติดตามสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ สถานศึกษา *
1 point
Q50. ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse