แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย
เพศ
อายุ
การศึกษา
การศึกษา *
กอง/งาน ที่ท่านมารับบริการ
กระบวนการ/ขันตอนการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
การติดประกาศหรือแจ้งข้อมลูเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
การให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ำเสียงที่สุภาพ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาํถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนํา น่าเชื่อถือ เป็นต้น
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสิบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจดุบริการ
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา เป็นต้น
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
ผลการให้บริการในภาพรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy