Zgłoszenie na kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie
Data rozpoczęcia: 5 grudnia 2018 (zakończenie w maju 2019) - zajęcia w piątki, soboty i niedziele
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon *
Your answer
Uwaga! Do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu niezbędne będzie późniejsze uzupełnienie danych: daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, imion rodziców (wzór zaświadczenia wynika z Uchwały ZG PTTK nr 175/XVIII/2015) *
Oświadczenia (należy zaznaczyć wszystkie) *
Required
Skąd dowiedział/a się Pan/i o kursie? *
Regulamin udziału w kursie
REGULAMIN –
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE DLA KANDYDATÓW
NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH MIEJSKICH PTTK PO WARSZAWIE


1. Organizatorem kursu dla kandydatów na przewodników turystycznych miejskich PTTK po Warszawie (dalej „kursu”) jest Warszawski Oddział Przewodników PTTK (dalej „Organizator”) działający na podstawie Uchwały nr 175/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ze zm. (Dz. U. 2017 nr 1553).

2. Kurs rozpoczyna się 07.12.2018 r. a kończy w maju 2019 r. Jeśli do 1 grudnia nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników - 25 osób - rozpoczęcie kursu zostanie przesunięte na 22 lutego lub 1 marca 2019 roku, a kurs zakończy się w lipcu 2019 r.

3. Opłaty
a. Opłata za udział w kursie wynosi 1750 zł. Płatności dokonywane są jednorazowo albo w ratach w sposób określony niżej.
b. Opłata za udział w kursie obejmuje: wykłady, warsztaty i zajęcia w terenie, wycieczki autokarowe, ubezpieczenie NNW. Opłata nie obejmuje egzaminu organizowanego przez Wojewódzką Komisję Egzaminacyjną PTTK.
c. Opłaty za kurs należy wpłacać na konto:
Warszawski Oddział Przewodników PTTK
50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
(w tytule przelewu: kurs przewodnika miejskiego X rata, a w przypadku dokonywania przelewu z konta innej osoby należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu).

4. Zajęcia obejmują 211 godzin zajęć (w tym 54 godziny samokształcenia) oraz 14 dni szkolenia praktycznego. Zajęcia odbywają się w piątki w siedzibie Organizatora (Al. Jerozolimskie 51/16), a także w soboty i niedziele w miejscu i czasie określonym w programie kursu.

5. W kursie uczestniczyć może osoba, która:
a. ukończyła 18 lat
b. posiada co najmniej średnie wykształcenie
c. nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku
z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
d. zaakceptowała Regulamin

6. Warunkiem ukończenia kursu jest uiszczenie opłaty za udział kursie, uczestnictwo w co najmniej 2/3 zajęć przewidzianych programem kursu oraz przystąpienie i zdanie zaliczeń wewnętrznych kursu (teoretycznych i praktycznych), które uprawniają do złożenia egzaminu przewodnickiego przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną PTTK.

7. Słuchacze kursu mają prawo do:
a. udziału we wszystkich zajęciach teoretycznych
b. udziału we wszystkich zajęciach praktycznych - w tym wycieczek autokarowych
c. otrzymania wykazu zalecanej literatury
d. stałego kontaktu z kierownictwem kursu w celach organizacyjnych
e. otrzymania programu zajęć (1 części w dniu rozpoczęcia kursu i 2 części do końca marca)
f. otrzymania po uzyskaniu zaliczenia wewnętrznego „Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych miejskich PTTK” dającego prawo do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego PTTK zdawanego przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego.

8. Obowiązkiem uczestnika kursu jest:
a. Terminowe dokonywanie opłat za kurs:
I rata: 250,00 zł 2 dni od przesłania ankiety i akceptacji „Regulaminu”
II rata: 300,00 zł do 7 grudnia 2018 roku (rozpoczęcie kursu)
III rata: 400,00 zł do 31 stycznia 2019 roku
IV rata: 400,00 zł do 28 lutego 2019 roku
V rata: 400,00 zł do 31 marca 2019 roku
Po dokonaniu wpłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: kursprzewodnicki@wop-pttk.pl

b. uczestnictwo w minimum 2/3 zajęć przewidzianych w programie kursu
c. aktualizacji danych zawartych w ankiecie zgłoszeniowej (w szczególności numer telefonu, adres e-mail)
d. rezygnację z uczestnictwa w kursie należy złożyć w formie pisemnej. Rezygnacja nie uprawnia uczestników do otrzymania zwrotu już wpłaconej opłaty lub rat. Brak wpłat kolejnych rat i nieuzgodnienie ewentualnych zmian terminów wpłat jest równoznaczne ze skreśleniem z listy słuchaczów kursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

10. Ochrona danych osobowych: Zostałem/am poinformowany/a, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest stowarzyszenie Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352.
b) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji kursu i będą przechowywane przez co najmniej 50 lat w archiwum Administratora.
c) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi, a także innym podmiotom PTTK.
d) Administrator w przypadku narzędzi ułatwiających wysyłanie i odbieranie korespondencji mailowej oraz tworzenie kalendarza rejestracji korzysta
z dostawcy, który ma swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską.
W związku z tym moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być Google Inc., której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jako procesorowi. Przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA
i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
e) Przysługują mi następujące prawa:
a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwy będzie udział w kursie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem kursu *
Czy wyraża Pan/i zgodę na upublicznienie wizerunku na zdjęciach wykonanych przez Organizatora w czasie kursu? *
Czy wyraża Pan/i zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o wykładach, szkoleniach i wyjazdach organizowanych przez WOP PTTK? *
Deklaracja udziału w kursie
Deklaruję udział w kursie, nawet jeśli ze względu na zbyt małą uczestników, rozpocznie się w lutym lub marcu 2019 r. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service