รับสมัครนักเรียน ออนไลน์ โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง ประจำปีการศึกษา 2564
*เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน (นำมายื่นให้กับโรงเรียนในภายหลัง) ดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( สวมชุดนักเรียน ยกเว้น อ.1 )
2. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร บิดา และมารดา (ถ้ามี)
6. สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป ( เฉพาะนักเรียนคาทอลิก )
7. ใบรับรองการเป็นนักเรียน ฉบับจริง หรือ สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียนครั้งล่าสุด
เฉพาะผู้สมัคร อ.2-3, ป.1-6 และ ม.1-3 ( ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ )
คำนำหน้า *
ชื่อ (นักเรียน) *
นามสกุล (นักเรียน) *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (นักเรียน) *
วันเกิด (ตัวอย่าง : เดือน/วัน/ปี ค.ศ. : 03/12/2002) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
นับถือศาสนา *
โรคประจำตัว
กรุ๊ปเลือด *
ที่อยู่นักเรียนตามทะเบียนบ้าน *
ชื่อสถานศึกษาเดิม (หากไม่มีให้ใส่ -) *
ระดับชั้นที่จบจากสถานศึกษาเดิม (หากไม่มีให้ใส่ -)
ลักษณะความพิการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy