แบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป มหาวิทยาลัยนครพนมจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยการเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดเลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ
1.1) เพศ
Clear selection
1.2) ประเภทผู้รับบริการ
Clear selection
1.3) วัตถุประสงค์ของการใช้รับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน
1. ด้านการใช้งานระบบ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 มีความรวดเร็วในการประมวลลผล
1.2 มีความเสถียรในการใช้งาน
1.3 มีการออกแบบและการจัดรูปแบบที่เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน
1.4 มีการรักษาความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานที่เหมาะสม
Clear selection
2. ด้านข้อมูล
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
2.2 ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2.3 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและองค์กร
Clear selection
3. ด้านการให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 มีช่องทางในการติดต่อสอบถามที่ชัดเจน
3.2 มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
3.3 มีเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โปรดกรอกข้อเสนอแนะของท่านเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse