PHIẾU THEO DÕI NHÂN SỰ TRONG TUẦN

BMTT.04.00.02
Ngày có hiệu lực 01/06/2013

+ Dành cho các GS báo cáo tình hình biến động nhân sự trong tuần
(từ thứ 2 đến chủ nhật), số NV được chốt vào ngày Chủ nhật.

+ Biểu mẫu này không dùng cho VP part-time

+ Phiếu này phải được gửi về chậm nhất là 17h thứ Sáu hàng tuần

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 01

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 02

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 03

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 04

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 05

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 06

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 07

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 08

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 09

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CÔNG TRÌNH 10

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question