แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายการสั่งจองภาพถ่ายรับปริญญาของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นจากบัณฑิต มศว ประจำปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสั่งจองภาพถ่ายรับปริญญาและภาพหมู่บัณฑิต โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาภาพถ่ายหรือการสั่งจองภาพถ่ายงานรับปริญญาของบริษัทที่ได้รับสิทธิและบัณฑิต โดยข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจจะนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ได้รับสิทธิถ่ายภาพภายในงานรับปริญญาในปีต่อไป
1. บัณฑิตตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสั่งจองภาพถ่ายรับปริญญาของตนเองไว้จำนวนเท่าใด *
2. บัณฑิตตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายการสั่งจองภาพหมู่บัณฑิตซึ่งถ่ายร่วมกับเพื่อนบัณฑิตภายในคณะของตนเอง จำนวนเท่าใด *
Submit
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service