แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) สำหรับศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องล้านนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
......................................................................
กำหนดการสัมมนา
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
หัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.
ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
09.30 น. – 10.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ "ความสำคัญของ Automation Robotics & Intelligent system
ที่มีต่อ EEC และ THAILAND 4.0"
โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.
10.00 น. – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 น. – 11.30 น. สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางฯ
โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง และ คณะทำงานโครงการฯ
11.30 น. – 12.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ติดต่อได้ที่ คุณขนิษฐา อาทยะกุล 061-629-5964
หรือ forARIPOLIS@gmail.com

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service