ការចុះឈ្មោះ : សន្និសិទបើកសម្ពោធអំពីរ៉ូបូត(មនុស្សយន្ត) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា[កាលកំណត់: 31ឧសភា] REGISTRATION: Inaugural Conference on Robotics in Cambodia [DEADLINE: 31 May]
ឧបត្ថម្ភដោយ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា មន្ទីរពិសោធន៍ប្រព័ន្ធថាមពលនៃសាកលវិទ្យាល័យវីឡាណូវ៉ា(សហរដ្ឋអាមេរិក) និង មូលនិធិមនុស្សធម៌ហ្គោលដិនវេសត៍។ អារម្ភកថា: រ៉ូប៊តមានសក្តានុពលដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ឥទ្ធិពលនៃសក្តានុពលទាំងនេះរួមមាន សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន សុវត្ថិភាព និងគុណភាពជីវិតនៃប្រជាជនកម្ពុជា។
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីរ៉ូប៊តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគោលបំណងសំខាន់៣យ៉ាង:
1. ដើម្បីពិភាក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃរ៉ូប៊តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
2. ដើម្បីសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងកិច្ចសហប្រត្តិបត្តការរវាងអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជានិងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
3. ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពដែលនឹងពន្លឿនវិស័យរ៉ូប៊តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
សកម្មភាពនៃសិក្ខសាលានឹងរួមបញ្ចូលបទបង្ហាញផ្សេងៗពីអ្នករៀបចំសិក្ខាសាលា និង ពីអ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើបទបង្ហាញ ព្រមទាំងសកម្មភាពតុមូលដែលនឹងពិភាក្សាអំពី:
1. ឧបសគ្គចំបងចំពោះរ៉ូប៊តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
2. កម្មវិធីដែលមានសក្តានុពលរបស់រ៉ូប៊តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ទស្សនិកជន:ទស្សនិកជនដែលមានបំណងទស្សនាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងរ៉ូប៊តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានអ្នកស្រាវជ្រាវរ៉ូប៊ត អ្នកអប់រំស្តីអំពីរ៉ូប៊ត និងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សហកម្មផលិតរ៉ូប៊ត ឬ អ្នកផ្តល់សេវាជួសជុលរ៉ូប៊ត អ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារ៉ូប៊ត ឬអាចជាអ្នកគាំទ្រដល់រ៉ូប៊ត។
កាលវិភាគត្រួសៗ:កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ ម៉ោង៥ល្ងាច
8:00 to 9:30 ការបើកសុន្ទរកថា
9:30 to 10:30 បទបង្ហាញផ្សេងៗ
10:30 to 10:45 សម្រាក
10:45 to 12:00 បទបង្ហាញផ្សេងៗ
12:00 to 13:00 អាហារថ្ងៃត្រង់(ផ្តល់ឲ្យ)
13:00 to 14:15 បទបង្ហាញផ្សេងៗ
14:15 to 14:30 សម្រាក
14:30 to 14:45 ការផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាតុមូល
14:45 to 15:30 ការបំបែកក្រុមពិភាក្សា(តុមូល)
15:30 to 16:15 ការសង្ខេប
16:15 to 17:00 ការបិទសុន្ទរកថា

Sponsored by the Department of Scientific Research, Ministry of Education, Youth and Sport, the Dynamic Systems Laboratory at Villanova University (USA) and the Golden West Humanitarian Foundation.

Abstract: Robotics has the potential to have a positive impact on the Kingdom of Cambodia. These potential impacts include improved economic activity, safety, and quality of life for Cambodian citizens.

The Inaugural Workshop on Robotics in Cambodia has three main goals:
1. To discuss the current state of robotics in the Kingdom of Cambodia.
2. To facilitate knowledge exchange and collaboration among Cambodian and international researchers working in the Kingdom of Cambodia.
3. To identify actions that will accelerate robotics in Cambodia.

Workshop activities will include presentations from the workshop organizers, selected invitees, and a round-table activity focused on determining the:
1. Major barriers to robotics in Cambodia
2. Potential applications of robotics in Cambodia

Intended Audience: The intended audience is anyone in Cambodia working in the area of robotics. This includes robotics researchers, robotics educators, and people working in industries that build or service robots, use robotic technologies, or could potentially support robotics.

Rough Agenda: Date: June 3, 2016, 8:00 to 17:00

8:00 to 9:30 Opening Remarks
9:30 to 10:30 Presentations
10:30 to 10:45 Coffee Break
10:45 to 12:00 Presentations
12:00 to 13:00 Lunch (Provided)
13:00 to 14:15 Presentations
14:15 to 14:30 Coffee Break
14:30 to 14:45 Roundtable discussion introduction
14:45 to 15:30 Breakout Sessions (Roundtables)
15:30 to 16:15 Summary
16:15 to 17:00 Closing Remarks
មុខងារ Title *
ឈ្មោះពេញ Full Name *
Your answer
Email address *
Your answer
Phone Number *
Your answer
ឈ្មោះអង្គភាព Organization Name *
Your answer
ប្រភេទអង្គភាព Organization Type
តំណែងការងារ Job Position *
ជំនាញនៃការសិក្សា/ការស្រាវជ្រាវ Area of study/research *
Your answer
កម្រិតនៃការអប់រំ Education Level
សញ្ជាតិ Nationality
តួនាទីនៅក្នុងសិក្ខាសាលា Role at Workshop *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy