Dotazník - hodnotenie výučby cudzích jazykov na fakultách UNIZA
Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dobrovoľného a anonymného dotazníka. Jeho cieľom je vyhodnotiť úroveň výučby cudzích jazykov na jednotlivých fakultách UNIZA. Každá forma vzdelávania by mala disponovať okrem štandardného zabezpečenia aj pravidelnou spätnou väzbou. Snahou nášho pracoviska je aj na základe Vašej spätnej väzby zlepšovať a lepšie zacieliť vyučovací proces.

V jednotlivých položkách dotazníka označte vždy jednu odpoveď, ktorá vyjadruje Vaše hodnotenie danej otázky.
Ďakujeme Vám za dôveru, pochopenie a spoluprácu.

Tím ÚCV

1 – úplne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – váham (súhlasím aj nesúhlasím), 4 – prevažne nesúhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím,
0 – neviem posúdiť.
Pohlavie *
Fakulta riadenia a informatiky (vyberte študijný odbor): *
Vyberte Váš ročník štúdia *
Vyberte, jazyk, ktorý ste sa učili *
Vyberte, prosím, Vášho vyučujúceho *
Spokojnosť s obsahom vzdelávania „INFO“ 1 – úplne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – váham (súhlasím aj nesúhlasím), 4 – prevažne nesúhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím, 0 – neviem posúdiť. *
1
2
3
4
5
0
Obsah slovnej zásoby bol vhodný pre moju kvalifikáciu a využiteľný v budúcnosti
Mám poznatky, ktoré sú pre mňa nové
Mal som možnosť prezentovať vlastné odborné poznatky (napr. prostredníctvom prezentácie, internetovej stránky, nového produktu alebo služby....) - neodpovedajú študenti 1.ročníka Bc.štúdia
Prezentácie mojich kolegov boli pre mňa zaujímavé, poučné.
Mal som možnosť aktívne na prezentácie reagovať.
Iné
Your answer
Spokojnosť so spôsobom priebehu výučby "PROCES" 1 – úplne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – váham (súhlasím aj nesúhlasím), 4 – prevažne nesúhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím, 0 – neviem posúdiť. *
1
2
3
4
5
0
Vzdelávanie prebiehalo premysleným spôsobom
Jednotlivé časti na seba nadväzovali
Informácie a vysvetlenia boli zrozumiteľné
Práca so vzdelávacím materiálom bola plynulá
Prezentácie informácií boli primerane názorné
Účastníci vzdelávania mali možnosť precvičiť si získané zručnosti
Iné
Your answer
Spokojnosť s postupmi práce pri vzdelávaní „DYNAMIKA“ : 1 – úplne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – váham (súhlasím aj nesúhlasím), 4 – prevažne nesúhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím, 0 – neviem posúdiť. *
1
2
3
4
5
0
Výučba prebiehala ako jeden súvislý celok
Vysvetlenia PROBLÉMOVÝCH častí boli pružné a “živé“
Účastníci mali možnosť pýtať sa na problémové (nezrozumiteľné) časti preberaného učiva
Výučba prebiehala primeraným tempom
Iné
Your answer
Spokojnosť s prácou vyučujúceho „VYUČUJÚCI“: 1 – úplne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – váham (súhlasím aj nesúhlasím), 4 – prevažne nesúhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím, 0 – neviem posúdiť. *
1
2
3
4
5
0
Prichádzal včas a mal všetko pripravené pred hodinou
Na začiatku hodiny jasne vysvetlil ciele hodiny
Pružne reagoval na otázky a pripomienky študentov
Priebežne preveroval schopnosť študentov využiť novozískané poznatky
Na hodinách rovnomerne zapájal všetkých a pozorne počúval ich odpovede
Na hodine udržiaval vhodné tempo a efektívne využíval čas
Vytvoril pokojnú a príjemnú pracovnú atmosféru
Svojim prístupom motivoval k učeniu sa cudzieho jazyka
Využíval rôzne vyučovacie metódy (práca s odborným textom, diskusia vo dvojiciach a v tímoch, práca s videom, počúvanie s porozumením....)
Na konci hodiny zhodnotil, čo sme sa naučili
Končil výučbu v stanovenom čase
Iné
Your answer
Ktoré aktivity počas výučby boli pre Vás z pohľadu výučby jazyka zaujímavé a prínosné ? *
Your answer
Ktoré aktivity boli počas výučby z pohľadu učenia sa cudzieho jazyka pre Vás naopak zbytočné ? *
Your answer
Online testovanie považujete za.... (označte všetky možnosti, ktoré považujete za relevantné) *
Required
Zadanie úloh priebežného a záverečného testovania bolo pre mňa *
S online testovaním ste celkovo: *
Čo by ste odporúčali ohľadom online testovania zlepšiť? *
Your answer
Koľko času ste venovali príprave na nasledujúcu hodinu (vyjadrite v minútach) *
Your answer
Koľko času ste venovali príprave na priebežné a záverečné hodnotenie (vyjadrite v minútach) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service