Анкета для вчителів, які викладають у 5 класі. Російська мова (5-й рік) для ЗНЗ з нав. укр.мовою. Давидюк Л. В. «Світоч», 2013

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  відповідність матеріалів підручника навчальній програмі
  забезпечення засвоєння знань, формування спеціальних предметних компетенцій 
  забезпечення засвоєння знань, формування загальнопізнавальних умінь і навичок
  Please enter one response per row
  науковості, сучасності теоретичних навчальних матеріалів (фактів, термінів, понять, теорій) 
  оптимальність співвідношення та доступність об’єму теоретично - наукового матеріалу з основ науки з індивідуальними, психологічними й віковими особливостями учнів
  інтеграції та синтезу міжпредметних та спеціальних знань, умінь, навичок
  послідовності, систематичності, цілісності подання й розкриття основних тем курсу  
  доцільності та функціонального навантаження ілюстративних матеріалів
  Please enter one response per row
  для засвоєння учнями навчального матеріалу
  різнорівневих та диференційованих 
  різнотипових за формою та змістом 
  для індивідуальної роботи 
  для групової роботи
  для творчих дітей та підвищеної складності для учнів з високим рівнем знань
  для формування різних видів життєвих компетентностей  
  для систематичного закріплення понять, визначень 
  для поточного, тематичного та узагальнюючого контролю
  Please enter one response per row
  відповідність  теоретичного матеріалу віковим можливостям учнів 
  відповідність навчального матеріалу попередній підготовці та життєвому досвіду учнів
  доступність навчального матеріалу для самостійного сприйняття учнями
  забезпечення зрозумілого й чіткого визначення головних програмових понять, визначень, термінів тощо
  відповідність лексичного наповнення підручника віковому рівню учнів
  Please enter one response per row
  на активізацію процесу навчально - пізнавальної діяльності 
  на ефективність розумової діяльності
  на реалізацію творчого потенціалу
  на стимулювання діяльності щодо самостійного оволодіння знаннями, здобуття інформації з різних видів джерел тощо 
  на практичне застосування соціальних та комунікативних компетентностей
  на оволодіння навичками самооцінки, самоаналізу, самовдосконалення
  на стійке бажання постійно оволодівати новими знаннями  
  на позитивне ставлення до процесу навчання
  Please enter one response per row
  стійких морально-етичних норм та загальнолюдських гуманістичних цінностей
  громадянської позиції та патріотичних почуттів
  дбайливого ставлення до природи, відповідальності за її збереження 
  почуття прекрасного та загальної естетичної культури 
  почуття поваги до результатів своєї праці і праці інших
  Please enter one response per row
  збалансованість та різноманітність форм та змісту
  врахування принципів науковості, інформативності, виховної спрямованості 
  врахування особливостей освітньої галузі, навчального предмета, загальної концепції підручника
  загальна естетика оформлення 
  якість поліграфії, збалансованість кольорової гами 
  Please enter one response per row
  продуманість рубрикації, заголовків, сигналів - символів
  доцільність об’єму та змісту матеріалів довідникового характеру
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question