แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : DLIT : ครูผู้สอน
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูผู้สอน มี 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน เป็นแบบตรวจสอบรายการ และเติมข้อความในช่องว่าง
ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน 5 โมดูล เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ด้านที่ 4 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อครูผู้รับการนิเทศ *
โรงเรียน *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
Website
E-mail
ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ระดับชั้นที่สอน และจำนวนนักเรียน (ระบุทุกชั้นที่สอน) *
2. รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ *
Required
3. รับผิดขอบงานพิเศษ *
Required
ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของห้องเรียน/ สถานที่เรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน *
Required
2. มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์สำหรับการสืบค้นข้อมูล *
Required
3. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT *
Required
4. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. มีการสืบค้นข้อมูลและใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการพัฒนาการเรียนการสอน *
Required
2. มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLIT PLC *
Required
3. มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) *
Required
4. มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นสื่อต้นทางเพื่อการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด และข้อมูลของผู้เรียน เพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน *
Required
2. ออกแบบการเรียนการสอน/จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้ *
Required
3. เลือกสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนจาก DLIT ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในบทเรียน *
Required
4. ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุม มาตรฐาน และตัวชี้วัด *
Required
ตัวชี้วัดที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT Resources *
Required
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอิสระจาก DLIT Digital Library ตามความสนใจ *
Required
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ DLIT Classroom ในการเรียนรู้ ต่อยอด/ซ่อมเสริม/พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง *
Required
4. มีหลักฐาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจากการใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 5 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมมาตรฐาน และ ตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. การเลือกข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่กำหนดตามสภาพจริง *
Required
2. มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน (Formative assessment) เพื่อวิเคราะห์นักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอน *
Required
3. มีการวัด และประเมินผลปลายภาคเรียน หรือ ปลายปี (Summative assessment) *
Required
4. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการวัดและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบฟอร์ม ปพ.ต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบัน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 6 นำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
1. มีการนำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล *
Required
2. มีการจัดทำแผนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) *
Required
3. มีการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามแผนที่กำหนด *
Required
4. มีการสรุปผลพัฒนาการนักเรียนจากการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล และนำไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ใช้ Social Media ในการเช้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ *
Required
2. สร้างเนื้อหาความรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ *
Required
3. มีการใช้ YouTube Channel / Teacher Channel / School Channel เป็นช่องทางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา *
Required
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน DLIT PLC และ ทำงานแบบร่วมมือ (Collaboration ) ผ่าน Cloud Computing *
Required
ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน 5 โมดูล
โมดลที่ 1 การใช้ DLIT Classroom *
Required
โมดลที่ 2 การใช้ DLIT Resources *
Required
โมดลที่ 3 ใช้ DLIT Digital Library *
Required
โมดลที่ 4 ใช้ DLIT PLC *
Required
โมดลที่ 5 การวัดและประเมินผลโดยใช้ DLIT Assessment *
Required
ด้านที่ 4 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
คำชี้แจง ให้เขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
3) ข้อเสนอแนะ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse