Прашалник за зачленување во Дебатен клуб / Pyetësor për anëtarësim në Klubin debatues
Со пополнување на овој прашалник се пријавувате за учество во почетен Дебатен клуб во вашиот град.

Младинските клубови на МОФ одржуваат средби еднаш во текот на неделата, во термин кој ќе го договори групата со предавачите. Предавањата во клубовите започнуваат во октомври 2019 година, а учеството во истите е бесплатно.

Пријавувањето е отворено до крајот на месец септември 2019 година. Потоа, на вашата e-mail адреса или на телефонскиот број што ќе го наведете ќе ве контактираме со повеќе информации за првите предавања и локацијата на нивно оддржување (вашето училиште / просториите на МОФ во вашиот град)

За дополнителни информации може да ни се обратите на obuki@mof.org.mk или 02/3139-692

Ви благодариме!

Клубовите се финансирани од Фондацијата Отворено општество Македонија преку проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики. Младинските клубови на МОФ се дел од Проектот за младинско изразување финансиран од Европската Унија.

--

Me plotësimin e këtij pyetësori, jeni paraqitur për pjesëmarrje në Klubin debatues në qytetin Tuaj.

Klubet rinore të FRA, mbajnë takime një herë gjatë javës, në orar për të cilin do të dakordohen grupi me ligjëruesit. Ligjëratat në klubet fillojnë në tetor 2019, ndërsa pjesëmarrja në të njëjtat është pa pagesë.

Paraqitja është e hapur deri në fund të muajit shtator 2019. Më pas në e – mail adresën tuaj ose në numrin e telefonit që keni lënë, do T’ju kontaktojmë me më tepër informacione për ligjëratat e para dhe lokacionin për mbajtjen e tyre (shkolla juaj / hapësirat e FRA në qytetin tuaj)

Për informacione plotësuese mund të na drejtoheni në obuki@mof.org.mk ose 02/3139-692

Ju faleminderit!

Klubet financohen nga Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni, nëpërmjet projektit Angazhimi i të rinjve për politika studentore dhe rinore. Klubet rinore të FRA janë pjesë e projektit për shprehje rinore të financuar nga Bashkimi Evropian.
Име и презиме / Emri dhe mbiemri *
Град / Qyteti *
Училиште / Shkolla *
Која година сте во училиште? / Cili vit shkollor jeni? *
Телефон за контакт / Telefon për kontakt *
Е-маил адреса / E – mail adresa *
(наведете ја адресата која редовно ја проверувате) / (shënoni adresën të cilën e kontrolloni rregullisht)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MOF. Report Abuse