@ แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฐานข้อมูล (RMS2012) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2559

คำชี้แจง 1. โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
2. ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ และด้านความพึงพอใจ
3. ระยะเวลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มกราคม 2560
### งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ###

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question