แบบสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งที่มีอยู่และเป็นไปตามความต้องการของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. กรุณาตอบแบบประเมินทุกข้อด้วยความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ และจะใช้ประโยชน์ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โปรดระบุรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ท่านประสงค์ให้จัดหาเพื่อให้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
1. หนังสือ ตำรา วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูล ฯลฯ ที่ท่านต้องการให้จัดซื้อ/จัดบริการในห้องสมุด (โปรดระบุรายชื่อ และจำนวนที่ต้องการ)
Your answer
2. วัสดุทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล เช่น อุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล หุ่น ฯลฯ (โปรดระบุรายชื่อ และจำนวนที่ต้องการ)
Your answer
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ (โปรดระบุรายการ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการ)
Your answer
3. ด้านห้องเรียน : โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน เช่น โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ โต๊ะ-เก้าอี้ ในห้องเรียน ฯลฯ (โปรดระบุรายการ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการ)
Your answer
4. ด้านอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย อาคารสถานที่ฯลฯ (โปรดระบุรายการ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการ)
Your answer
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. Report Abuse