Výcvik komplexní krizové intervence 2020
Pořadatel: Mgr. Simona Dohnalová, Kyselovská 57/11, Olomouc, PSČ 783 01, IČ 87132851, tel.: 605730421, e-mail: info@moravsti-lektori.cz, www.moravsti-lektori.cz

Rozsah: 160 hodin

Cena: 21.000,- Kč

Akreditace MPSV: č. A2018/0100-SP

Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová, Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Soňa Pančochová, MUDr. PhDr. Petr Pastucha, Ph.D., Mgr. Veronika Klimková

Místo konání: Dákiní - centrum jógy a meditací, 8. května 12/14, Olomouc

Další informace: Ubytování a stravu si zajišťují a hradí účastníci sami

Termíny jednotlivých bloků:
·       Blok I.:        27. - 29. 3. 2020

·       Blok II.:       17. - 19. 4. 2020

·       Blok III.:      15. - 17. 5. 2020

·       Blok IV.:      5. - 7. 6. 2020

·       Blok V.:       4. - 6. 9. 2020

·       Blok VI.:      2. - 4. 10. 2020

·       Blok VII.:     30. 10. - 1. 11. 2020

·       Blok VIII.:    27. - 29. 11. 2020

Časový harmonogram:
1. den (pátek) 16:00 - 21:00 hod.
2. den (sobota) 9:00 - 16:45 hod.
3. den (neděle) 8:30 - 13:30 hod.

Podmínkou absolvování kurzu je účast na 90% výuky a úspěšně složená závěrečná zkouška. Absenci lze nahradit v dalším běhu kurzu (jeden blok zdarma, účast na každém dalším je zpoplatněna). Účast na prvním a posledním bloku je povinná.Dbáme na dodržování časové struktury, pozdní příchody a dřívější odjezdy nejsou možné a odečítají se z absolvovaných hodin. Maximální počet účastníků je 18. Kurz zahájíme při minimálním počtu 15 účastníků.

Z došlých přihlášek vybereme 18 účastníků a 3 náhradníky. Účastníky vybíráme tak, aby skupina byla profesně pestrá a byla přínosná pro účastníky i lektory. O zařazení do kurzu budete vyrozuměn/a e-mailem, ve kterém Vám zašleme smlouvu k výcviku komplexní krizové intervence a fakturu pro zaplacení kurzovného.
Email address *
Závazná přihláška účastníka do Výcviku komplexní krizové intervence 2020
Vyplňuje účastník
Titul: *
Your answer
Jméno: *
Your answer
Příjmení: *
Your answer
Datum narození (pro potřeby vydání osvědčení): *
Your answer
Ulice, č.p.: *
Your answer
Město: *
Your answer
PSČ: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Fakturační údaje plátce (jsou-li odlišné od údajů budoucího frekventanta výcviku), tj. název subjektu, IČ, sídlo:
Your answer
Profese (popište svou aktuální profesní pozici a kde pracujete): *
Your answer
Vaše motivace pro účast ve výcviku krizové intervence a použitelnost dovedností z výcviku v praxi (věnujte prosím této části přihlášky zvýšenou pozornost a pečlivě ji vyplňte, motivace a použitelnost krizové intervence je pro nás jedním z kritérií pro zařazení do výcviku): *
Your answer
Podmínky Výcviku komplexní krizové intervence:
Práva a povinnosti pořadatele a účastníka:

1. Pořadatel je povinen poskytnout účastníkovi kurz v rozsahu 160 hodin.
2. Pořadatel se zavazuje zajistit pro výuku lektory se zkušeností s krizovou intervencí a lektorováním kurzů.
3. Pořadatel garantuje, že výuka se skládá jak z teoretické části, kde účastník získá informace k jednotlivým tématům krizové intervence, tak z praktické části, kde si účastník kurzu prakticky ověří nabyté znalosti a dovednosti na konkrétních modelových situacích. Účastník zde bude vystupovat v roli krizového interventa, figuranta a pozorovatele.
4. Kurz je akreditovaný MPSV ČR.
5. Pořadatel vystaví účastníkovi osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, pokud účastník řádně a včas nastoupí do kurzu, aktivně absolvuje výuku podle níže uvedených požadavků a úspěšně složí závěrečnou zkoušku.
6. Účastník se zavazuje, že poskytne k výuce krizové intervence veškerou možnou součinnost, zejména se bude aktivně zapojovat do modelových situací.
7. Účastník se zavazuje, že se bude řídit pravidly dohodnutými lektory a ostatními účastníky kurzu, a že bude ostatním účastníkům kurzu i pořadateli poskytovat zpětné vazby podle pravidel dohodnutých na začátku kurzu.
8. Účastník je povinen absolvovat alespoň 90% výuky z celkových 160 hodin. V případě, že účastník neabsolvuje požadovaných 90% výuky, má možnost nahradit chybějící hodiny v dalším běhu kurzu, pokud je pořadatelem realizován, přičemž náhrada jednoho bloku je účastníkovi poskytnuta realizátorem zdarma, každá další náhrada je účastníkem uhrazena zvlášť. Účast na prvním a posledním bloku kurzu je povinná bez výjimky. Dbáme na dodržování časové struktury, pozdní příchody a dřívější odjezdy nejsou možné a odečítají se z absolvovaných hodin.
9. Účastník je povinen potvrdit svou účast na prezenční listině na začátku každého dne kurzu.
10. Účastník bere na vědomí, že podmínkou úspěšného absolvování kurzu a získání osvědčení od pořadatele je kromě povinné účasti na výuce i úspěšné složení závěrečné zkoušky. Závěrečnou zkoušku účastník vykoná v závěru posledního bloku kurzu. Pro opakování zkoušky je možný jeden opravný termín, který dohodnou provozovatel a účastník individuálně.
11. Účast účastníka na kurzu je nepřenosná na jinou osobu.
12. Účastník se zavazuje, že bude respektovat pravidla a bezpečnostní předpisy užívání prostor, kde bude výuka probíhat.
13. Účastník má právo ukončit svou účast v kurzu bez udání důvodu, pouze o svém rozhodnutí vyrozumí e-mailem pořadatele. Účastník prohlašuje, že je si vědom, že v případě ukončení účasti v kurzu nemá nárok na vrácení kurzovného.
Pokud účastník předem nebo bezprostředně po realizovaném bloku výcviku, kde chyběl, neomluví svou nepřítomnost ve výcviku, má se za to, že ukončil účast v kurzu. Účastník prohlašuje, že je si vědom, že v případě ukončení účasti v kurzu nemá nárok na vrácení kurzovného.

Termín a místo výcviku:

1. Výcvik komplexní krizové intervence bude probíhat v období od března 2020 do prosince 2020 ve formě výukových bloků - víkendů se začátkem v pátek odpoledne a koncem v neděli odpoledne. Termíny a časový harmonogram jednotlivých bloků jsou zveřejněny výše na přihlášce a na webových stránkách pořadatele a jsou účastníkovi známy. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termíny jednotlivých bloků (např. z důvodu havárie, nemoci lektora, mimořádné události apod.). O změně termínu bude účastník pořadatelem vyrozuměn zprávou na e-mail účastníka. Změněný termín bude také zveřejněn na webových stránkách pořadatele.
2. Místem konání kurzu je Olomouc, v dosahu MHD. Přesná adresa bude účastníkovi s dostatečným časovým předstihem sdělena.

Cena a způsob platby

1. Cena za kurz (kurzovné) je 21.000,- Kč včetně DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že kurzovné za účastníka ve výši 21.000,- Kč bude zaplaceno pořadateli na základě faktury vystavené a zaslané pořadatelem na e-mail účastníka, a to nejpozději do 2. 3. 2020. Za účastníka může kurzovné uhradit zcela nebo zčásti jiný subjekt (vysílající organizace, zaměstnavatel apod.).
3. V případě, že kurzovné za účastníka nebude zaplaceno řádně a včas dle faktury, je pořadatel oprávněn účastníka z kurzu vyřadit a od této smlouvy odstoupit. O této skutečnosti pořadatel vyrozumí účastníka e-mailem. V případě odstoupení od smlouvy nemá žádná ze stran nárok na vrácení již poskytnutých plnění.

Storno podmínky

1. Pokud se účastník přihlásí do kurzu, zaplatí kurzovné, chce přihlášení zrušit a učiní tak písemně na e-mail pořadatele nejpozději ve lhůtě 25 pracovních dnů před začátkem kurzu, bude mu vráceno kurzovné v plné výši.
2. Pokud se účastník přihlásí do kurzu, zaplatí kurzovné, chce přihlášení zrušit a učiní tak písemně na e-mail pořadatele nejpozději ve lhůtě od 24 do 10 pracovních dnů před začátkem kurzu, bude mu vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
3. Pokud se účastník přihlásí do kurzu, zaplatí kurzovné, chce přihlášení zrušit a učiní tak písemně na e-mail pořadatele 10 pracovních dnů a méně před zahájením kurzu nebo pokud už kurz začne, případně v jeho průběhu, kurzovné se mu nevrací, a to ani jeho část.
4. Pořadatel vrací kurzovné nebo jeho část jeho plátci.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, kdy bude zařazeno do výcviku pouze 14 a méně účastníků. V takovém případě vyrozumí pořadatel účastníka e-mailem a již zaplacené kurzovné poukáže v plné výši na účet plátce kurzovného.

Mlčenlivost a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Účastníci a lektoři se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v průběhu konání kurzu, a to jak o pořadateli a lektorech, tak o účastnících kurzu a informacích, které se v průběhu výcviku dozví.
2. Mlčenlivost se smluvní strany zavazují zachovat nejenom v průběhu konání kurzu, ale i po jeho ukončení.
Prohlášení účastníka:
Odesláním přihlášky se závazně přihlašuji do Výcviku komplexní krizové intervence 2020 pořádaném Mgr. Simonou Dohnalovou - Moravští lektoři, IČ 8713285, Kyselovská 57/11, Olomouc, a zavazuji se zaplatit kurzovné ve výši 21.000,- Kč nejpozději do 2.3.2020 nebo dle termínu splatnosti uvedeného na faktuře vystavené pořadatelem. O zařazení do kurzu budu vyrozuměn/a e-mailem. Seznámil/a jsem se s podmínkami výcviku, souhlasím s nimi a budu se jimi řídit. *
Souhlasím se zasíláním nabídek dalších kurzů a akcí Moravských lektorů na můj e-mail: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy