АНКЕТА  за функционирането на ПУО в иновативни училища за учебната 2021/2022 година
Уважаеми колеги,

Настоящият въпросник има за цел да подкрепи процеса на осъществяване на научно-изследователски анализ на процеса на изграждане и развитие на  професионално учебните общности (ПУО) свързани с реализирането на иновативния проект/иновативните  проекти във вашата училищна институция
Попълването на въпросника отнема около 15 минути.


С уважение,
Изследователски екип към Комисията за иновативните училища към МОН
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Професионалните учебни общности са екипи от педагогически и/или непедагогически специалисти от едни същи или различни области на знанието и практическото му приложение, които чрез съвместна си работа могат да извършват дейности  за постигане на  по-високи образователни резултати на учениците, както и за подобряване на педагогическите умения за взаимодействие с учениците и родителите им.
Има ли изградена ПУО в училището Ви, което да реализира иновативния проект/и?
Clear selection
Clear selection
Код по Админ на Вашето  училище: *
Ващето иновативно училище е: *
Вашето училище е в област: *
Град/село *
1. Брой  иновативни проекти в училището
1
2
3
4
5
Дейстащи
Приключили
Clear selection
2. Колко на брой ПУО-та, които са свързани с въвеждане на  иновацията/ите? *
3. От кои етапи на образование са педагогическите специалисти включени в ПУО? *
4. Има ли  непедагогически специалисти, които участват в съответната ПУО? *
5. На какъв принцип е създадена ПУО? *
6. В какво направление  е иновативния проект във връзка с който е създадено ПУО?                      (може да попълнете повече от един отговор) *
Required
7. Как се осъществява ръководството на ПУО?
да
не
1.формален организационен лидер.
- директор
- заместник директор
-главен учител
2. неформален професионален лидер.
- учител с изявени лидерски качества
3.споделено лидерство.
- ръководството се споделя между двама или повече учители
- ръководителят на ПУО се определя на ротационен принцип
Clear selection
8. В процеса на изграждане и функциониране на ПУО са изготвени?                                             (може да попълнете повече от един отговор) *
Required
9. Процес на създаване на ПУО и връзка с иновативния проект *
10. Как работата на съответната ПУО е свързана с иновацията на училището? *
11. Какви други, освен традиционните, методи и форми на работа  прилагат членовете на  ПУО?                                                     (може да попълнете повече от един отговор) *
Required
12. Изграденост/развитие на професионално  учебната общност
12.1. На кои характеристики за ПУО отговаря вашата учебна общност?(може да попълнете повече от един отговор) *
Required
12.2. Оценете дейности в които е включено и работи ПУО във вашето училище                                             (оценете честотата на всяка дейност  от 1 до 5 като е 1 = рядко/непоследователно до 5 = често/ последователно) *
1
2
3
4
5
Използване на споделено планиране за разработване на раздели от учебното съдържание, уроци и образователни дейности
Учене един от друг, чрез взаимно наблюдение по време на преподаване
Колективно наблюдение и анализ на учебната дейност на учениците с цел диагностициране на слабости им и планиране на дейности за справяне с тези слабости
Споделяне на професионални ресурси, включително електронни, като научни публикации и книги, свързани с актуални проблеми на образованието
Съвместни разговори за използваните модели на преподаване в съвременното училище и измерване на резултатите от тяхното прилагане
Оказване на морална подкрепа, дружески отношения и насърчаване
Съвместно проучване на даден проблем, включително провеждане на изследване чрез събиране и анализ на данни
Съвместни участия в квалификационни обучения и взаимопомощ при практическото прилагане на овладените по време на обучението на знания и умения
Участие в постоянни дейности за подобряване на качеството на образователния процес
Съвместни обсъждания и вземане на колективни решения, реализирани чрез които да доведат до колективни действия
Коучинг и менторство за осигуряване на подкрепа за „търсещите помощ“ колеги
Споделяне на отговорността при създаването и/или събирането на материали
13. Резултати от дейността на ПУО
13.1. По посока на постигнатите резултати от учениците.                  (може да попълнете повече от един отговор) *
Required
13.2. По посока  на прякото въздействие върху обучаваните  - брой ученици върху които дейността на всяка ПУО оказва влияние *
13.3. По посока на професионалното развитието на учителите.                 (може да попълнете повече от един отговор) *
Required
13.4. По посока развитие на професионалните умения на учителите.                                             (може да попълнете повече от един отговор) *
Required
13.5. По посока реализирането на иновативния проект *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy