Milestone Democratic School Info Session 2/25/2021 @ 6pm
We look forward to meeting you on Thursday, Feb 25th, at 6pm. Please provide an email using this form so we can share a Zoom link to the Information Session.

Esperamos conocerles el jueves 25 de febrero a las 6 pm. Envíe un correo electrónico utilizando este formulario para que podamos compartir un enlace de Zoom a la sesión de información.

Peb cia siab tias yuav ntsib koj rau hnub Thursday, Ob Hlis 25th, thaum 6 teev tsaus ntuj. Thov muab tus email siv daim foos no yog li peb tuaj yeem muab Tshaj Tawm Zoom mus rau Cov Ntaub Ntawv Xov Xwm.
Email to Send Zoom Link / email para enviar enlace de zoom / Email Xa Xa Ntawv Txuas *
These next questions are optional :) / Las siguientes preguntas son opcionales / Cov lus nug txuas ntxiv no yog nyob ntawm xaiv
Your Name / Su nombre / Koj lub npe
I am a / Yo soy / Kuv yog
I need language translation and/or interpretation services for this event. ¿Necesita servicios de interpretación de idiomas para esta reunión? Kuv xav tau kev pab txhais lus rau cov kev sib tham no.
Clear selection
If yes, what language? ¿Cuál idioma? Lus dabtsi?
Is there anyone else you'd like to invite? If so, add their email here :) / ¿Hay alguien más a quien le gustaría invitar? Agregue su correo electrónico aquí. / Puas muaj lwm tus neeg uas koj xav caw? Yog tias muaj, ntxiv lawv email rau ntawm no.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Milestone Democratic School. Report Abuse